Ulkoasiainhallinnon työnohjausmallin kehittäminen

Työnohjausmallin kehittämishanke käynnistettiin ulkoasiainhallinnossa syksyllä 2014, ja sen tavoitteena on työnohjauksen avulla parantaa työhyvinvointia, tuottavuutta ja ammatillista osaamista sekä lisätä voimavaroja mm. muutostilanteisiin. Tavoitteena oli myös oppia purkamaan haasteellisia ja kuormittavia työ- ja asiakastilanteita.

Kokemukset pilottiyksiköissä totetutuista yksilö- ja ryhmätyönohjauksista olivat erittäin positiivisia.
Työnohjausmallin jatkokehittäminen nähtiin tarpeelliseksi.Työnohjausta jatkettiin kolmelle kohderyhmälle: esimiesryhmälle sekä kahdelle muutostilanteessa olevalle yksikölle.

Esimiesten ryhmätyönohjauksessa arvostettiin luottamuksellisia keskusteluja kollega-esimiesten kanssa sekä vertaistukea vaikeissa työtilanteissa.

Muutostilanteissa olevissa yksiköissä työnohjauksen koettiin tukevan uuden toiminnan käynnistämistä, uuden roolin omaksumista ja yhteisen toimintatavan löytämistä.

Työnohjauksella on saatu kehitettyä avoimempaa vuorovaikutusta, aktiivista toimijuutta ja yhdessä tekemistä. Hankkeen myötä työnohjauksen käyttö on vakiintunut ulkoasiainhallinnossa.