Työyhteisöviestinnän kehittämisprojekti 2012-2013

Patentti- ja rekisterihallituksen kaksivuotinen työyhteisöviestinnän kehittämisprojekti (TYVI 2012-2013) vahvisti muun muassa viraston henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia ja viestintävalmiuksia, lisäsi avoimuutta ja keskustelua sekä paransi viraston yhtenäisyyttä ja ilmapiiriä.

TYVI-projektin tavoitteena oli kehittää kokonaisvaltaisesti PRH:n työyhteisöviestintää. Työyhteisöviestintää kehitettiin mm. tehostamalla viestinnän työtapoja ja toimintamalleja, prosesseja, ohjeita ja työkaluja sekä parantamalla henkilöstön henkilökohtaisia viestintätaitoja.

VMBaro- ja TYVI-kyselytulosten perusteella projektin tavoite on toteutunut. Työyhteisöviestinnällä ja sen kehittämisellä ja erityisesti henkilöstön osallistamisella sekä johdon tuella ja esimerkillä on suuri vaikutus työtyytyväisyyteen ja sen myötä myös työssäviihtymiseen ja työhyvinvointiin.

Suosittelemme TYVI-projektin toteuttamista myös muille virastoille ja organisaatioille. Laajamittainen ja suunniteltu viestinnän kehittäminen kahden vuoden aikana on tuonut työyhteisöömme lisää arvostavaa ja toiset huomioonottavaa vuorovaikutusta. Projektin vaikutukset ovat selvästi nähtävissä myös VMBaro-tutkimustuloksissa.

Projektissa toteutettujen TYVI-seurantakyselyiden tarkemmalla analysoinnilla saadaan vielä esiin tulosaluekohtaisia ja tehtäväryhmäkohtaisia erityistarpeita, joten kyselytulokset ovat hyvä pohja työyhteisöviestinnän kehittämiselle jatkossa myös yksittäisillä tulosalueilla ja tehtävätasoilla.

TYVI-työpajat ovat opettaneet PRH:laisille uusia tapoja toimia, keskustella ja tehdä työtä yhdessä. Tavoitteemme yksi yhteinen PRH on lähempänä kuin ennen.