Työyhteisötaidot monipaikkaisessa työssä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa siirryttiin monipaikkaisen työskentelyn malliin huhtikuussa 2024. Tarve monipaikkaiseen työskentelyyn siirtymiseen heräsi tarpeesta vastata korona-aikana tehdyn etätyön tuomiin haasteisiin työn tekemisen tavoissa ja työyhteisön yhteisöllisyyden kokemuksen ylläpitämisessä. Monipaikkaiseen työskentelyyn siirtymisen yhteydessä havaittiin tarve tukea henkilöstöä uuden työskentelymallin omaksumisessa ja yhteisöllisyyden jälleenrakentamisessa koronavuosien jälkeen.Vahvat työyhteisötaidot, halu kuulua joukkoon ja tehdä töitä yhdessä niin toimistolla kuin etätyössä sekä luottamuksellinen ja avoin vuorovaikutus luovat pohjan vahvalle yhteisölliselle toimintakulttuurille.

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa valmistaudutaan myös tulevaan valtion aluehallinnon uudistukseen. Työyhteisötaitojen kehittämisellä halutaan tukea henkilöstöä organisaation muutostilanteessa vahvistamalla henkilöstön resilienssiä, psykologista turvallisuutta ja avointa keskustelukulttuuria. Muutoksen keskellä hyvät työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä roolissa avoimen keskustelukulttuurin ja yhteisöllisyyden kokemuksen rakentamisessa. Ne auttavat henkilöstöä kohtaamaan ja käsittelemään haastavia vuorovaikutustilanteita työyhteisössä ja antavat rohkeutta kohdata muutosta yhdessä työyhteisönä.

Hankkeen tavoitteet

Työyhteisötaitojen valmennuksen avulla pyritään vastaamaan henkilöstön tarvitsemaan tukeen monipaikkaisen työskentelyyn siirtymisessä sekä vähentää etätyön tuomia haasteita vuorovaikutuksessa, yhteisöllisyydessä, psykologisessa turvallisuudessa sekä organisaation tiedonkulussa. Valmennuksen jälkeen Pohjois-Savon ELY:ssä:

  • ymmärretään mistä työyhteisötaidot koostuvat ja mistä yhteisöllisyys ja luottamus työyhteisössä syntyvät
  • tunnistetaan keinoja yhteisöllisyyden, kohtaamisen ja avoimen vuorovaikutuksen rakentamiseen
  • ymmärretään toisten toimintaa haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja saadaan työkaluja niiden kohtaamiseen
  • johtajien ja esihenkilöiden taito johtaa työyhteisötaitoja ja luottamusta sekä kyky toimia haastavissa
    vuorovaikutustilanteissa ovat vahvistuneet

Menetelmät

Valmennus pitää sisällään kaksi palveluntuottajan suunnittelemaa teematilaisuutta: ensimmäisessä
teematilaisuudessa syvennytään työyhteisötaitoihin ja miten ne näkyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksessa. Samalla käsitellään vuorovaikutustaitoja sekä luottamusta ja psykologista turvallisuutta työyhteisötaitoina. Toisessa teematilaisuudessa syvennytään muutoksen ja haastavien vuorovaikutustilanteiden tuomiin haasteisiin sekä miten työyhteisötaidot voivat tukea näiden käsittelemistä ja kohtaamista. Teemaan liittyy keskeisesti myös yhteisöllisyyden kokemuksen rakentuminen.

Teemaluentojen lisäksi järjestetään pienryhmätilaisuuksia, joissa työyhteisön jäsenet voivat pohtia työyhteisötaitojen kehittämistä. Pienryhmätyöskentelyn lopputuloksena visualisoidaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteinen työyhteisötaitokartta. Valmennuksesta saatavat hyödyt työyhteisötaitojen kannalta pyritään jalkauttamaan mahdollisimman hyvin jokapäiväiseen työskentelyyn järjestämällä esihenkilöille ja johdoille oma pienryhmätilaisuus, jossa käsitellään erityisesti työyhteisötaitojen johtamisen teemoja ja miten työyhteisötaitoja voitaisiin johtamisen keinon kehittää työyhteisössämme.

Valmennuksen lopuksi pidetään lopetustilaisuus koko henkilöstölle, jossa esitellään pienryhmissä tehdyt työyhteisötaitokartat ja pohditaan niiden sisällön jalkauttamista käytäntöön, valmennuksen antia sekä miten valmennuksesta saatuja ideoita voidaan hyödyntää myös myöhemmin jokapäiväisessä työssä.