Työyhteisötaidoilla ja työkyvyn johtamisella yhteiseen työnäkyyn

Vuoden 2012 kevään mittavan organisaatiouudistuksen jälkeen hankkeella tavoiteltiin esimiehille ja muullekin henkilöstölle oman roolinsa sekä perustehtävänsä kirkastamista työyhteisössä. Samalla pyrittiin luomaan yhtenäiset toimintatavat esimiehille varhaisen välittämisen hengessä sekä edistämään myös tietoisuutta erilaisista työkykyriskeistä ja vastuista niihin puuttumiseen.

Henkilöstölle sekä esimiehille järjestettiin valmennusta työyhteisötaidoista. Lisäksi esimiestyötä tuettiin mm. Esimiehen juridiset velvollisuudet ja oikeudet -valmennuksilla, joihin osallistui kaikista esimiehistä 88%. Esimiesroolia kirkastettiin myös työnohjauksen ja esimiesvalmennuksen sekä oppisopimuskoulutuksena toteutettavan johtamisen erikoisammattitutkinnon avulla. Erilaisten valmennusten lisäksi tiivistettiin esimiestyötä toimintatapoja yhtenäistämällä ja seurannalla liittyen erilaisiin työkykyhaasteisiin. Työkykyhaasteista ja niihin liittyvistä tukitoimista luotiin laaja-alainen raportointimalli johdolle, joka toteutetaan puolivuosittain. Hankkeen aikana luotiin myös yhteistä keskustelua helpottavat, työkykyisyyteeen laajemmin kantaa ottavat työkykykeskustelu- ja tulos- ja kehityskeskustelulomakkeet.

Yhteenvetona voidaan todeta, että työkyvyn johtamisella ja tukemisella sekä työyhteisötaitoja edistämällä ollaan pystytty keskittymään konkreettisesti työssä hyvinvointiin vaikuttaneisiin asioihin. Esimiehiltä saatu palaute on ollut erittäin myönteistä. He ovat kokeneet saaneensa konkreettisia eväitä esimiestyön ja edelleen henkilöstön tasapuolisen kohtelun ja työhyvinvoinnin edistämiseen.