Työsuojelun riskienarvioinnin hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa

Hanke toteutetaan yhteistyössä Verohallinnon, Suomen ympäristökeskuksen, Ulosottolaitoksen ja Väyläviraston kanssa.

Henkilöstön työtyytyväisyyden, -hyvinvoinnin ja -turvallisuuden kartoittamiseksi tehdään monenlaisia rinnakkaisia ja päällekkäisiä selvityksiä ja kyselyjä, ja kerätään raportointitietoa. Riskien arviointi on lakisääteinen tehtävä. Tiedon pohjalta tehtävät toimenpiteet ja prosessit viedään usein eteenpäin erillisinä, jolloin kokonaiskuva jää hahmottumatta. Sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta voi usein jäädä hajanaiseksi ja tehottomaksi, niissä ei tiedosteta yhteyksiä muihin prosesseihin, ja yhteys voi puuttua myös muuhun viraston tulossuunnittelun ja -seurannan kokonaisuuteen.

Hankkeen tavoitteena on erilaisten työsuojelun, työturvallisuuden, työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin selvitysten, raportointitiedon ja riskienarviointien yhteensovittaminen ja tiedon hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa ja työsuojelutoiminnassa. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tietopohjan ja toimintatapojen määrittäminen mallipohjaksi, jota virastot voivat halutessaan käyttää omien toimintamalliensa suunnittelun pohjana. Tarkoituksena on välittää hankkeen tulokset valtion työpaikkoja ohjaaville tahoille laajemminkin hyödynnettäväksi.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Loimme lopputuloksena kattavan raportin, jonka ehdotuksia virastot voivat käyttää hyödykseen.

 • Visuaalinen yhteenveto on tarkoitettu viestintätarkoituksiin sekä valtion organisaatioiden muutoin
  hyödynnettäväksi.
 • Saimme kirkastettua työsuojelun nykytilaa, tavoitteita ja löysimme uusia ratkaisuehdotuksia.
 • Totesimme VMBaron keskeisen merkityksen ja teimme siihen konkreettisia kehitysehdotuksia.
 • Toimme esille työterveyshuollon keskeisen roolin työsuojelussa ja tarpeen kytkeä työterveyshuollon prosessit
  työnantajan vastuulla oleviin prosesseihin.
 • Saimme paremman ymmärryksen siitä, millaista tietoa työturvallisuusriskien arvioinnissa tarvitaan, miten sitä
  kannattaa kerätä ja miten eri tiedon keräämisen prosessit voidaan yhdistää
 • Riskienarvioinnin osaaminen vahvistui.
 • Lopputuloksilla voidaan tukea organisaatioiden päätöksenteon tietopohjaisuutta

Kannustamme oman kokemuksemme perusteella virastoja tekemään yhteistyötä: hankkeen myötä olemme oppineet toisiltamme, jakaneet kokemuksia ja osaamista, rakentaneet yhteisen ymmärryksen karttaa ja kehittäneet kokonaisvaltaista ajatteluamme.

 • Kehittämistä kannattaa tehdä yhdessä ja hankkeina
 • Hankkeisiin kannattaa varata resurssia projektin johtamiseen ja hallinnointiin ja varmistaa osallistujien
  mahdollisuus käyttää aikaa hankkeessa työskentelyyn
 • Työsuojelun hyvät rakenteet ja toimintatavat tukevat organisaation johtamista ja kaikkea toimintaa
 • Hyvä ennakointi ja riskienarviointi ovat kaiken perusta, mutta tärkeintä on saada aikaiseksi toimenpiteitä
 • Työsuojelu on jokapäiväistä arjen suunnittelua ja tekemistä, joka on kaikkien vastuulla
 •  Vanhoja malleja voi ja kannattaa haastaa
 • Näemme, että valtiolla tulee panostaa työsuojeluun enemmän, ja hankkeessamme on tähän tärkeitä ehdotuksia.

Tutustu lisää

Hankkeen loppuraportti: Työsuojelun riskienarvioinnin hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa
Loppuraportin liite 1: Erilaisten työympäristön ja työn kuormittavuutta mittaavien kyselyiden vertailu
Yhteenveto hankkeesta