Työsuojelun riskienarviointitiedon hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa

Hankkeen teema on uudistumiskykyyn, työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvän tietojohtamisen edistäminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Verohallinnon, Suomen ympäristökeskuksen, Ulosottolaitoksen ja Väyläviraston kanssa.

Henkilöstön työtyytyväisyyden, -hyvinvoinnin ja -turvallisuuden kartoittamiseksi tehdään monenlaisia rinnakkaisia ja päällekkäisiä selvityksiä ja kyselyjä, ja kerätään raportointitietoa. Riskien arviointi on lakisääteinen tehtävä. Tiedon pohjalta tehtävät toimenpiteet ja prosessit viedään usein eteenpäin erillisinä, jolloin kokonaiskuva jää hahmottumatta. Sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta voi usein jäädä hajanaiseksi ja tehottomaksi, niissä ei tiedosteta yhteyksiä muihin prosesseihin, ja yhteys voi puuttua myös muuhun viraston tulossuunnittelun ja -seurannan kokonaisuuteen.

Hankkeen tavoitteena on erilaisten työsuojelun, työturvallisuuden, työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin selvitysten, raportointitiedon ja riskienarviointien yhteensovittaminen ja tiedon hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa ja työsuojelutoiminnassa. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tietopohjan ja toimintatapojen määrittäminen mallipohjaksi, jota virastot voivat halutessaan käyttää omien toimintamalliensa suunnittelun pohjana. Tarkoituksena on välittää hankkeen tulokset valtion työpaikkoja ohjaaville tahoille laajemminkin hyödynnettäväksi.