Työhyvinvointitalkoot

Lentotullin sairauspoissaolot ovat muutaman viime vuoden ajan olleet kasvussa. Tässä hankkeessa paikannetaan osallistavasti yhdessä koko Lentotullin henkilöstön kanssa, miten työhyvinvointia voidaan edistää ja ylläpitää vaikuttavasti ja pitkäjänteisillä toimintatavoilla.
Hankkeessa vahvistetaan esimiesten taitoja etenkin tiedolla ja valmentavassa johtamisessa. Koska työhyvinvointia tuottava valmentava työkulttuuri rakennetaan yhdessä, on tärkeää osallistaa kehittämiseen koko henkilöstö.

Hankkeessa osallistetaan koko lentotullin henkilöstö työpajoissa miettimään työhyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Työpajoissa käytetään osallistavia menetelmiä ideoinnin tuottamisessa ja toimenpiteiden valinnassa. Työpajakierroksia on tavoitteena järjestää jokaiselle kehittämishankkeelle osallistuvalle kolme. Hankkeessa valmennetaan koko henkilöstöä työhyvinvoinnin eri teemoissa. Hankkeessa on tavoitteena hyödyntää eOppivan koulutustarjontaa sekä työterveyshuollon, Tullin omien asiantuntijoiden että konsultin toteuttamia koulutuksia.

Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeessa kartoitettiin keinoja tukea omaa työhyvinvointia sekä keinoja lisätä työhyvinvointia omassa työyhteisössä. Työilmapiirin tärkeys nousi esille työyhteisön hyvinvoinnissa. Fiiliksiä hankkeesta arviointiin muun muassa hankkeen päätteeksi toteutetuissa päätöstilaisuuksissa. Niissä käytiin läpi hankkeen aikaansaannoksia ja kokeilujen tilannetta.

Työterveyshuollon kanssa käynnistettiin kokeilu fyysisen työkyvyn edistämiseksi. Kokeilu käynnistyi toukokuussa 2022 ja se jatkuu vielä Työhyvinvointitalkoiden jo päätyttyä. Kokeilun tuloksia arvioidaan myöhemmin yhdessä työterveyshuollon kanssa, kun hanke on jo muilta osin saatu päätökseen.

Toteutunut työskentely vastasi pääpiirteissään alkuperäistä suunnitelmaa. Henkilöstön työpajoissa ryhmien määrää vähennettiin ja ryhmäkokoa kasvatettiin. Näin vapautunutta työpajaresurssia käytettiin esihenkilöiden työpajakierrosten lisäämiseen ja sitä kautta esihenkilötyön vahvistamiseen.

Lehtotullin johto oli erittäin sitoutunut toteutukseen. Hankkeen toteutumista seurattiin ohjausryhmän kokouksissa ja muuten jatkuvan yhteydenpidon kautta. Suunnitelmia muutettiin tarvittaessa. Esihenkilöiden ja henkilöstön sitoutuminen oli myös hyvää. Toki kolmivuorotyö toi omat haasteensa joidenkin henkilöiden osallistumismahdollisuuksiin, vaikka aikatauluissa pyrittiinkin huomioimaan työvuorot. Myös korona vaikutti sitoutumiseen erityisesti hankkeen alkupuolella, jolloin lähityöskentelyyn työssään tottuneen henkilöstön hybridinä toimiminen oli muutenkin vielä suhteellisen uutta. Välillä mahdollisuus toteuttaa työpajat lähityönä selvästi lisäsi sitoutumista hankkeeseen.

Työhyvinvoinnin kehittämistyö jatkuu Tullissa ja lentotullissa. Kehittämistyötä ohjaa kolmivuotinen työhyvinvointisuunnitelma. Lentotullissa kehittämistyö jatkuu ideoinneissa esille tulleiden asioiden jatkojalostamisella ja toteuttamisella. Valmentavaa johtamista ja työkulttuuria tuetaan myös tulevaisuudessa. Lentotullissa huomioidaan jatkossa työhyvinvointi kaikessa työn tekemisessä ja vuorovaikutuksessa. Sujuva arki on tärkeä, jotta töihin on mukavampi tulla.