Turvallisen työn edellytysten parantaminen

Vankilaturvallisuudesta on käyty paljon julkisuudessa viime vuosien aikana keskustelua, kun erityisesti järjestäytynyt rikollisuus on ollut otsikoissa. Esillä on ollut vankien väliset väkivaltatilanteet, vankien toisiinsa kohdistama painostaminen ja huumekauppa. Valvontahenkilökuntaa on joutunut pahoinpitelyiden kohteeksi sekä työtehtävissä että vapaa-ajalla.

Rikosseuraamuslaitoksen organisointiin ja johtamiseen liittyen on myös tehty viime vuosina useita arviointeja ja selvityksiä, joissa turvallisuusasiat ovat nousseet esille. Rikosseuraamuslaitoksessa on käynnissä parhaillaan organisaatiouudistus, jossa myös pyritään kehittämään turvallisuutta. Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen eri yksiköiden tarkastuksissa, kuten työsuojelutarkastuksissa, on viime vuosina noussut esille paljon puutteita turvallisuudessa.

Hankkeen tavoitteena on osana Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistusta kehittää riskienhallintaa ja turvallisuustoimintaa yksikkö- ja työyhteisölähtöisesti, jotta turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää koko organisaatiotasolla. Riihimäen vankila toimii pilottina hankkeessa, jossa kehitetään ja uudistetaan riskienhallinnan ja turvallisuuden toimintamallia. Tämän myötä voidaan sitten uudistettu toimintamalli ottaa käyttöön valtakunnallisesti.

Hankkeessa käytetään useampaa menetelmää, jotta henkilöstö ja sidosryhmät saadaan aktiivisesti mukaan kehittämistyöhön. Hankkeen aluksi hyödynnetään turvallisuuskyselyä, jotta saadaan nykytila ja kehittämiskohteet tunnistettua. Lisäksi hankkeessa järjestetään osana päivittäistä työtä ja palavereita erilaisia työpajoja, joissa yhdessä ideoidaan toimintamalleja ja tehdään riskien sekä mahdollisuuksia arviointia.

Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen myötä riskienhallinta ja turvallisuus saatiin paremmin osaksi päivittäistä työtä, sekä johtamista.
Hankkeessa uudistettiin vankilan riskienhallintaprosessi ja kehitettiin turvallisuudenhallintajärjestelmää. Näin turvallisuuskulttuuri kehittyy, kun on määritelty selkeät tavoitteet ja mittarit sekä vastuut. Keskeistä on, että koko henkilöstö mukana toiminnan kehittämisessä ja siten motivoitunut työskentelemään vankilan hyväksi, kun turvalliset työolosuhteet luovat onnistumisen edellytykset työn tekemiselle ja vaikuttavat työmotivaatioon, työssä viihtymiseen sekä työtehoon.