Tuomioistuinviraston strategia ja johtamisjärjestelmän tarpeiden määrittäminen

Tuomioistuinvirasto on 1.1.2020 Oikeusministeriön alaisuuteen perustettu uusi virasto, joka on käynnistänyt toimintaansa 2020 aikana. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuinlaitos pystyy käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.

Hankkeen tavoitteena on saada luotua innostava, konkreettinen ja toteutettavissa oleva strategia, joka aidosti ohjaa ja suuntaa Tuomioistuinviraston toimintaa ja jossa linjaukset pystytään välittämään konkreettisesti työn suunnitteluun.

Yksi hankkeen merkittävistä kehittämistavoitteista on myös toimia pilottina tuomioistuimille soveltuvan strategiatyöskentelymallin luomisessa. Samalla strategiatyön yhteydessä tavoitteena on määritellä Tuomioistuinviraston johtamisjärjestelmä.

Strategiatyössä käytetään erityisen paljon osallistavia menetelmiä, mm. haastatteluja, työpajoja sekä erilaisia analyysimenetelmiä ja digitaalisia vuorovaikutteisia alustoja.

Loppuvaiheen kuvaus

Hankkeen tavoitteena oli laatia innostava, konkreettinen ja toteutettavissa oleva strategia, joka aidosti ohjaa ja suuntaa Tuomioistuinviraston toimintaa ja jossa linjaukset pystytään välittämään konkreettisesti työn suunnitteluun. Lisäksi tavoitteena oli pilotoida tuomioistuimille soveltuvan strategiatyöskentelymallin luomista. Strategiatyön yhteydessä oli myös tarkoitus kuvata Tuomioistuinviraston johtamisjärjestelmä.

Hankkeessa saatiin määriteltyä viraston tarkoitus (missio), tavoitteet (visio) sekä strategiset teemat ja niiden kuvaukset. Hankkeessa käynnistettiin strategisten teemojen kehittämiskohteiden työstäminen ja viraston johtamisjärjestelmän kehittäminen. Strategiatyö nivotaan osaksi johtamisjärjestelmään ja johdon säännöllistä työskentelyä. Osallistamalla henkilöstöä strategian toimeenpanon suunnitteluun varmistetaan strategisten linjausten kytkeytyminen osaksi käytännön kehittämistyötä.