Tulevaisuuden työelämä TEM konsernin yksiköissä

TEM-konsernin Tulevaisuuden työelämä 2015 -hankkeen tavoitteena oli tunnistaa työelämän ja työssä toimimisen muutostarpeita ministeriössä ja konsernissa muutaman vuoden aikajänteellä. Tavoitteena oli konkretisoida ja tehdä tutuksi uusien tilojen ja tekniikoiden sekä johtajuuden ja työkulttuurin muutosten tarjoamat uudistumismahdollisuudet. Näistä eväistä on rakennettu yhteistyössä kevään 2011 aikana askelmerkit vaiheittaista uudistumista varten.

Hankkeessa järjestettiin muun muassa erilaisia työpajoja ja asiaa edistettiin myös sosiaalisessa mediassa Yammer-keskusteluin. Hankkeen jatkoksi on kaavailtu koordinaatioryhmän perustamista. Sen tehtävänä on tukea hankkeen läpivientiä. Toimikausi olisi 2012-2015.

Työelämän murros on tuonut lisää haasteita työyhteisöjen kehittämiselle. Suurin haaste on, miten onnistutaan muuttamaan asenteitamme ja toimintatapojamme niin, että uudet mahdollisuudet voidaan höydyntää. Muutos edellyttää myös vahvaa yhteistyötä IT-verkoston, HRM-verkoston ja tilahallinnon verkoston kanssa. Johdon esimerkillinen sitoutumisen on myös välttämätöntä. Hankkeessa määriteltiin TEM:lle ja TEM-konsernin toimijoille johtamisen ja työssä toimimisen visio, tavoitetila, mittarit ja käytännönläheinen toimenpidesuunnitelma.

Visio: Työympäristömme on innostava ja innovaatiot mahdollistava. Johtaminen on ammattimaista ja esimiestyö on oma perustehtävänsä. Organisaatioiden osaamista kehitetään mm. henkilöstön liikkumista edistämällä. Henkilöstöllä on käytössä työn tekemisen kannalta tarkoituksenmukaiset työtilat, teknologiat ja työajat. Henkilöstö voi työprofiilinsa mukaisesti olla läsnä työajasta ja paikasta riippumatta.

Hankkeen vaikutukset näkyvät TEM-konsernin yksiköiden tavassa toimia tulevaisuudessa valittujen teemojen osalta. Tavoitteet henkisille voimavaroille (ministeriön ohjauksen tehostaminen): työnantajan kilpailukyky kasvaa, työurat pitenevät, osaamisen kasvaa liikkuvuutta lisäämällä, innostava ja innovatiivinen työyhteisö ja kestävä kehitys. Tavoitteista johdetaan mittarit tulossopimuksiin. Tavoitteisiin päästää erilaisin toimenpidekokonaisuuksin, jotka ovat tarkoituksenmukainen tapa tehdä työtä (työprofiililähtöisesti läsnätyö, tilat ja teknologia), innostava työyhteisö, innovaatioita tukeva organisointi mukaan luettuna liikkuvuus sekä johtaminen.Tavoitetilaa ja toimenpidekokonaisuuksia viedään eteenpäin eri ohjauskeinojen kautta ja informaatiohjauksen keinoin. Henkisten voimavarojen tavoitteet kirjataan tulossopimuksiin ja operatiiviset toimenpidekokonaisuudet johtamissopimuksiin.