Tuki TEM:n uusille osastoille organisoitumisessa ja johtamisen kehittämisessä – valmennuskokonaisuus

Työ- ja elinkeinoministeriö on suurten, koko valtionhallintoa koskevien muutosten keskiössä omalla toimialallaan: maakuntauudistuksen valmistelu, ministeriön uusi toimintastrategia (nk. kestävän kasvun agenda, jonka myötä pyritään tehostamaan Suomen kasvua ja menestystä), uudet yhdessä tekemistä korostavat ja osaamisen jakamiseen tähtäävät toimintatavat (toimitilat kaikille monitiloiksi, digitalisaatio, työn tekeminen yhteistyönä niin ministeriön sisällä kuin verkostoissa, jne.).

Muutoksia on niin sisäisessä kuin ulkoisessa toimintaympäristössä samanaikaisesti, aina makrotasolta mikrotasolle. Ministeriön uuden organisaation rakentamisen, joka on lähtenyt käyntiin vuoden 2018 alkupuolelta, lähtökohtana on kestävän kasvun agenda, jonka toteuttaminen vaatii uudenlaista johtamista kaikkien henkilöstöryhmien mukaanottamiseksi. Kärkenä on muutosjohtamisosaaminen, niin osastopäällikkö- kuin ryhmäpäällikkötasolla. Avainasiantuntijat ovat myös keskeisessä roolissa toteuttamaan kestävän kasvun agendaa.

Muutosjohtaminen vaatii johtamiselta strategisen ymmärryksen lisäksi kykyä saada asiantuntijaorganisaation jäsenet innostaen mukaan kohti tuloksellisuutta niin, että kaikilla on yhteinen vastuu onnistumisesta. Työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden johtamisosaaminen on olennainen osa muutosjohtamista. Hanke räätälöidään nimenomaan ministeriön täsmätarpeisiin ja edelläkävijän ottein, jolloin osallistujat otetaan huomioon niin ryhmänä kuin yksilöinä (coaching-painotteisuus).