Toimintatapojen uudistaminen työyhteisöissä

Hanke toteutettiin osana Tilastokeskuksen toimintaa ja toimintapoja kehittävää KUMU-ohjelmaa, vuoden 2014 aikana.

Hankkeessa keskityttiin uusien toimintatapojen tunnistamiseen ja käyttöönottoon yksiköissä ja työyhteisöissä. Hanke toteutettiin yhdessä yksiköiden työhyvinvointiryhmien kanssa.

Hankkeella tuettiin työyhteisöjen omista tarpeista lähtevää kehittämistä ja etsittiin keinoja, joilla työyhteisöt oppivat löytämään ratkaisuja ja uusia näkökulmia työhön ja työn tekemiseen liittyviin yhteistyön kysymyksiin. Menetelminä hyödynnettiin positiivisen psykologian viitekehystä ja ratkaisukeskeistä ajattelutapaa, muutospajaa ja työnohjausta.

Hankkeen aikana toteutettiin kolme työyhteisöjen kehittämistä tukevaa toimenpidettä, joista kaksi ensimmäistä toteutettiin Kaiku-rahalla:

  • yksiköiden omista tarpeista lähtevän kehittämisen tukeminen
  • työn muutoksia tarkastelevan kehittämisotteen lisääminen (muutospaja) sekä
  • tiiminvetäjien roolin selkeyttäminen.

Hanke on osa Tilastokeskuksen KUMU-ohjelmaa, jonka tavoitteiksi asetettiin Tilastokeskuksen vision ja arvojen uudistaminen sekä strategian päivittäminen, organisaation jatkokehittämisen tukeminen erillisten työryhmien kautta, johtamisen ja esimiestyön tukeminen ja kehittäminen, uudenlaisten toimintatapojen synnyttäminen ja niiden saaminen eläviksi työyhteisöjen arjen työssä, prosessi- ja tulosjohtamisen yhdistämisen tukeminen, Kieku-järjestelmän ja siihen liittyvien toimintatapojen käyttöönoton tukeminen sekä Valtionhallinnon Vatu/ipo-ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisen tukeminen.