Tilannekuvan kehittäminen Maahanmuuttovirastossa

Tiedolla johtaminen on yksi tärkeimmistä Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittämisen osa-alueista. Hakemus- ja päätösmäärien kasvaessa tietoon perustuva johtaminen ja päätöksenteko tulevat olemaan entistä ratkaisevammassa roolissa. Toimintaympäristön monimutkaistuminen ja muuttuminen entistä ennakoimattomammaksi vaativat Maahanmuuttoviraston tilannekuva-, analyysi- ja ennakointitoimintojen kehittämistä.

Maahanmuuttovirasto on käynnistämässä keskitettyä tilannekuva- ja ennakointitoimintaa kyetäkseen tuottamaan parempaa ymmärrystä toimintaympäristöstä ja siinä tapahtuvissa muutoksissa. Tilannekuvatoiminta keskittyy tuottamaan syvällisempää ymmärrystä siitä, millaisia hakemuksia Maahanmuuttovirastoon tulee vireille, ja mitä tekijöitä hakemusten taustalla on. Laadukas tilannekuva toimintaympäristöstä ja siinä tapahtuvissa muutoksissa mahdollistaa oikea-aikaisen ja vaikuttavan päätöksenteon.

Hankkeen tavoitteena on hankkia ulkopuolista tukea tilannekuvan tuottamisen organisoimiseksi
Maahanmuuttovirastossa. Tarkoituksena on selvittää tilannekuvan tuottamisen toimintamalleja sekä kartoittaa, mitkä toimintamallit ja menetelmät ovat parhaiten sovellettavissa Maahanmuuttoviraston toimialalla. Tavoitteena on lisäksi kasvattaa ja kehittää tilannekuvan tuottamiseen liittyvää osaamista organisaatiossa, jotta Maahanmuuttovirasto kykenee jatkossa itsenäisesti toteuttamaan laadukasta tilannekuvatoimintaa sekä kouluttamaan tilannekuvaa tuottavia ihmisiä tehtäväänsä.

Työtapoina hyödynnetään ulkopuolisen konsulttipalvelutoimijan tekemiä kartoituksia/selvityksiä sekä
työpajatyöskentelyä. Lopulliset toteutustavat riippuvat hankkeeseen valittavan ulkopuolisen
konsulttipalvelutoimijan ehdottamista toimintatavoista.