Tietotyön uudet menetelmät

Tietosuojavaltuutetun toiminta oli laajan toimintamurroksen kynnyksellä. Hanke päätettiin käynnistää henkilöstön toimintakyvyn turvaamiseksi. Valtuutetun toimiston aiempi hanke edisti henkilöstön muutosvalmiutta ja asiakasnäkökulman omaksumista tietosuojauudistuksessa.

Aiempi hanke loi edellytykset sähköisten asiakaspalveluvälineiden ja verkkovujen uudistamiselle sekä toimintajärjestelmän luomiselle. Nämä kehitystoimepiteet toteutettiin hankkeen päätyttyä ja koko henkilöstö osallistui niihin.

Uudella hankkeella pyritiin löytämään ratkaisuja erityisesti psykososiaalisiin kuormitustekijöihin ja riskeihin. Tietosuojauudistuksen myötä tehtävät ja rooli laajenivat, mikä on myös lisäsi psykosiaalista kuormitusta osassa henkilöstöä.

Hankkeella tuettiin uuden organisaation käynnistämistä ja siirtymistä yksilöperusteisesta toiminnasta ryhmäperusteiseen toimintaan. Uusilla työmenetelmillä ja työnjakomalleilla tuettiin työsuojelun toimintaohjelman toteutusta ja toimintajärjestelmätyötä. Hankkeella oli kytkös työsuojelutoimintaan ja psykososiaalisten riskien torjumiseen, jota toteutaan työsuojeluryhmän työn ja työterveyshuollon yhteistyön avulla.

Hankkeessa toteutettiin

 • Arvostavat alkuhaastattelut, joissa ulkopuoliset ymmärtävät toimintaympäristön kontekstia ja
  työn luonnetta sekä kulttuuria ja jossa haastateltavat tulevat kuulluksi ja näkevät
  kehittämishankkeen mahdollisuutena vaikuttaa.
 • Dialogiset ja vaihtuvat pienryhmätyöskentelyt,
 • Konsutatiiviset työytavat, jossa ryhmää ohjataan itse
 • Arjen työn kollektiivinen tutkiminen ja näkyväksi tekeminen,
 • Kanban taulut, uimaradat yms
 • Retrospektiiviset tyhmäsessiot
 • Valmentajien jäsennykset
 • Learning-cafe tyyppiset työskentelyt
 • Osaamisen messut

Hankkeen ansiosta yksilöt ja ryhmät kokeilivat ja ottivat käyttöön erilaisia oman työn hallintaan liittyviä työtapoja. Johtoryhmä käynnistyi ja rakensi yhteisen suunnan ja luottamuksen sekä nimesi toiminnan
kehittämisen prioriteettejä. Koko organisaatio tuli tietoisemmaksi omasta kehityspolusta ja organisaatio selkiytyi.