Tiedon johtamisesta tiedolla johtamisen palvelukulttuuriin

Hankkeen teema on uudistumiskykyyn, työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvän tietojohtamisen edistäminen.

Olemme tunnistaneet tarpeen kehittää omaa toimintaamme ja todenneet myös julkisen hallinnon kehityssuunnan ja linjaukset. Julkisen hallinnon strategian toimintalinjauksien mukaan muuttuvassa toimintaympäristössä toimintakykyä varmistaa tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja ennakoinnin  järjestelmällinen kehittäminen laadukkaan tietopohjan saamiseksi. Ajantasaista ja tutkittua  tietoa sekä ennakoivaa tietoa tarvitaan päätöksenteon valmistelussa.

Tiedolla johtamisen yhteisen ymmärtämisen ja tulkinnan avulla uskomme siihen, että voimme sekä lisätä työntekijöiden kykyä uudistua että luoda vielä tarkoituksenmukaisempaa palvelukulttuuria. Kehittämistyön toteutuksen/kokeilujen vahvuutena on ratkaisujen löytäminen ja kehitteleminen monipuolisen osallistujajoukon yhteistyönä ja aidossa toimintaympäristössä. Koemme merkitykselliseksi löytää yhdessä yhteisen tietopohjan päätöksenteon tueksi.

Hankkeen tavoitteina on:

1) löytää hallinto – ja esikuntalinjalle yhteinen näkemys tiedolla johtamisesta
2) ottaa käyttöön toimintatapoja ja palveluita, jotka perustuvat yhteiseen näkemykseen tiedolla johtamisesta
3) selvittää poliisilaitoksen muiden toimintalinjojen tarpeet yhteiselle tietopohjalle
4) edistää poliisilaitoksen  sisäistä palvelukulttuuria tiedolla johtamisen käytännöillä
5) kehittää koko poliisilaitokselle sovellettavaa tiedolla johtamisen toimintatapaa
6) toteuttaa julkisen hallinnon strategian toimintalinjauksia

Menetelminä käytetään yhteiskehittelyä, työpajatyöskentelyä ja teknologian avulla toteutettavaa vuorovaikutusta.