Tiedolla johtamisen mittarit

Oikeusministeriössä tiedolla johtaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen ovat keskeisessä roolissa johtamisessa ja päätöksenteossa ml. valmistelussa. Oikeusministeriön strategian päivittämisen yhteydessä tiedolla johtaminen ja tietoperusteinen päätöksenteko nostettiin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin ja osaksi konkreettisia toimia vaikuttavuustavoitteiden edistämiseksi.

Tiedolla johtaminen tukee ministeriön yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden ja tulostavoitteiden toteutumista, vahvistavat tietoperustaista päätöksentekoa sekä ennakoinnin hyödyntämistä.

Oikeusministeriössä on ollut tiedolla johtamisen linjaukset vuodesta 2021 alkaen. Hankkeen tavoitteena on nyt saada kattava kuva oikeusministeriön tiedolla johtamisen tilasta eri tasoilla; johdon, valmistelijoiden, osaamisen sekä ylipäätään tiedolla johtamisen hyödyntämisen ja ymmärtämisen tilasta. Tavoitteena on jatkossa hyödyntää laajasti tiedolla johtamista johtamisessa, valmistelussa sekä vahvistaa asiantuntijoiden osaamista tiedolla johtamisessa valmistelussa ja omassa työssä.

Mittareiden avulla on tarkoituksena saada kokonaiskuvaa tiedolla johtamisen tilasta, miten johtamisessa ymmärretään ja hyödynnetään tiedolla johtamista, miten asiantuntijat ymmärtävät ja osaavat hyödyntää työssään tiedolla johtamista. Mittareiden avulla on kartoituksena kartoittaa myös oikeusministeriön virkamiesten osaamisen tasoa tiedolla johtamien eri kokonaisuuksista eli data-analytiikasta, ennakoinnista ja tutkimustoiminnasta. Mittareiden avulla kehitetään myös itse tiedolla johtamista.

Hankkeessa käytettävät menetelmät ovat mittareiden laadinta, konsulteilta saatu sparraus, työpajat ja kyselyt.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena laadittiin tiedolla johtamisen mittareiden runko (pysyväisluontoiset mittarit, strategiset mittarit ja operatiiviset mittarit).Seuraava vaihe on pysyväisluontoisten mittareiden laadinta, joka on jo käynnistetty Creatidon luoman mallin mukaisesti. Hankkeen aikana saatiin luotua rakenne mittareilla ja luomaan kytkös oikeusministeriön strategian vaikuttavuustavoitteisiin ja ylipäätään ministeriön tehtäviin. Mittareiden avulla kerätään tietoa tiedolla johtamisen toiminnoista ja palveluista (data-analytiikka, ennakointi ja tutkimustoiminto), jonka avulla kehitetään ja parannetaan ministeriön tiedolla johtamista.

Erityisesti hankkeessa oli hyödyllistä ulkopuolinen sparraus tuki kehittämään ja haastamaan oikeusministeriön tiedolla johtamisen toimintoa.

Suosittelemme ulkopuolista sparrausta omalle työlle, joka osallistuu ministeriön työhön osana muuta porukkaa.