TEMPO-asiantuntijavalmennus 2020

Työ- ja elinkeinoministeriössä on noin 400 virkamiestä. Näistä virkamiehistä asiantuntijoita on noin 250 (pääosin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä, kuten juristeja ja valtiotieteilijöitä), jotka toimivat ministeriön substanssitehtävien ytimessä toteuttaen ministeriön strategiaa. Viime vuosina ministeriö on tarjonnut erilaisia valmennuksia (mm. valmennuksia henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen tukemiseksi ja myös substanssivalmennuksia) lähinnä johto- ja esimiestehtävissä toimiville virkamiehille. Asiantuntijoiden taholta on ollut myös luonnollisesti kysyntää/tarvetta vastaavanlaisiin valmennuksiin. Nyt vuonna 2020 toteutetun hankkeen, joka suunnattiin pilottiluonteisena 20:lle osallistujiksi kutsutuille asiantuntijalle, tavoitteina olivat:

  • edistää valtion ja ministeriön positiivista työnantajakuvaa ja kilpailukykyä houkuttelevana työnantajana
  • valmentaa ja sitouttaa osallistujia TEM-konsernin ja myös valtiokonsernin käyttöön
  • edistää strategista ja ilmiölähtöistä ajattelua politiikkatoimeenpanossa ja toimintamalleissa
  • vahvistaa TEM:n strategian implementointia
  • kehittää työtä ja toimintatapoja yhdessä ympäröivä systeemi huomioiden
  • tukea osallistujien henkilökohtaista kasvua ja kehittymistä: syventää itsetuntemusta ja omien vahvuuksien hyödyntämistä sekä tukea itsensä johtamisessa ja osaamisen uudistamisessa
  • rohkaista toimimaan tuloksellisesti epävarmassa, kompleksisessa ja jatkuvassa muutoksessa olevassa toimintaympäristössä, työhyvinvointi varmistaen
  • käydä läpi asiantuntijan roolia ja siihen kohdistuvia odotuksia
  • tarjota vertaiskeskusteluareena yllä mainittujen teemojen läpikäymiseksi

Teemojen yhteisellä käsittelyllä osallistujien kesken tuettiin myös yhteistyöverkostojen ja yhdessä tekemisen kehittymistä yli ministeriön toimintayksikkörajojen. Osallistujat toimivat ministeriön eri osastoilla ja yksiköissä, eivätkä he ole aiemmin osallistuneet vastaavanlaiseen valmennusprosessiin, jossa olisi käsitelty työelämän muutoksia, itsensä tuntemista työyhteisön jäsenenä, itsensä johtamista, muutosvalmiuksia sekä henkilökohtaista kasvua ja kehittymistä.

Valmennusohjelma alkoi helmikuussa 2020 ja päättyi kesäkuussa 2020. Se koostui pääosin ulkoisen valmentajan vetämistä modulaarisista, puolen päivän mittaisista tilaisuuksista, joita oli yhteensä 10. Valmennuksen alkuvaiheessa mukana alustajina toimi myös ministeriön neljä osastopäällikköä sekä muita johdon tason henkilöitä. Myös VM:stä oli mukana alustaja. Kevään 2020 koronavirustilanteen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi tilaisuuksista yhdeksän jouduttiin muuttamaan virtuaalisiksi, Skypellä toteutetuiksi tilaisuuksiksi. Virtuaalinen toteuttaminen onnistui osallistujien mielestä hyvin, mikä merkitsee, että jatkossakin tämäntyyppisiä valmennuksia voidaan toteuttaa virtuaalisina. Valmennuksessa käytössä olivat työkaluina työyhteisökäyttäytymisen arviointi sekä työ- ja toimintatyylianalyysit, joiden tuloksia purettiin auki valmentajan vetämissä vertaisryhmäharjoituksissa/-keskusteluissa. Osallistujille tehtiin hankkeen päätyttyä Webropol-pohjainen palautekysely, jonka tulosten mukaan pääviesteinä olivat: osallistujat saivat ministeriön toiminnasta kokonaiskuvan ja parasta antia oli työyhteisökäyttäytymisarvioinnin läpikäynti pienryhmissä ulkoisen valmentajan fasilitoimana. Arviointien ja analyysien tuloksista pienryhmäkeskusteluineen osallistujat saivat tukea henkilökohtaiselle kasvulleen ja kehittymiselleen, itsetuntemuksen syventämiselleen, omien vahvuuksien hyödyntämiseen, itsensä johtamiseen sekä osaamisen uudistamiseen. Osallistujat kokivat, että valmennusohjelma oli erittäin hyvä, selkeä ja tiivis kokonaisuus, joka tarjosi vertaiskeskusteluareenan ja mahdollisuuden verkottumiseen kollegoiden kanssa yli toimintayksikkörajojen. Saatujen palautteiden myötä voidaan todeta, että valmennusprosessin tavoitteet toteutuivat hyvin. Osallistujat verkostoituivat ja pyrkivät jatkamaan oma-aloitteista verkostoitumista edelleen. Osallistujien on jatkossa helppo saada toisiltaan vertaistukea ja verkostoituminen on vahvistanut yhteisöllisyyttä.

Hankkeen vaikuttavuutta voidaan mitata mm. myös vuosittain ministeriössä toteutettavassa VMBaro –työtyytyväisyyskyselyssä, josta löytyy relevantteja tunnuslukuja, kuten henkilöstön arvio mahdollisuuksista oppia uutta, kasvaa ja kehittyä sekä arvio työhyvinvoinnista. Yksi mittari on myös se, lähtevätkö hankkeen osallistujat työkiertoon/urapolulle ministeriössä/TEM-konsernissa/valtiokonsernissa, eli näin voitaisiin jakaa osaamista eri organisaatioille.

Asiantuntijaorganisaatioissa on tärkeää, että myös asiantuntijoille tarjotaan valmennusprosesseja, joissa osallistujat saavat keskittyä oman henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen lisäämiseen substanssioppimisen lisäksi.

Osallistujat olivat kiitollisia saamastaan mahdollisuudesta osallistua ministeriössä toteutettuun valmennuskokonaisuuteen ja samoin kiitollisia Valtiokonttorille Kaiku-työelämän kehittämisrahasta, mikä osaltaan mahdollisti tämän valmennuskokonaisuuden toteuttamisen