Strategian jalkauttaminen osastoille ja toimeenpanosuunnitelman laadinta

Käräjäoikeuksien rakenneuudistus tuli voimaan 1.1.2019.

Hankkeen tavoitteena on jatkaa jo aloitettua kehittämistyötä eli jalkauttaa laadittu strategia osaksi jokaisen virkamiehen päivittäistä työtä. Tavoitteena on yhtenäistää toimintakulttuuria ja virtaviivaistaa työprosesseja kokeilemalla erilaisia työtapoja ja näin löytää parhaat mahdolliset toimintamallit.

Henkilöstön osaamista kehitetään jatkamalla esimiesvalmennusta, suunnittelemalla sisäistä koulutusta ja kehittämällä perehdytystä sekä järjestämällä yhteisiä keskustelu- ja kehittämistilaisuuksia tukemaan toimintakulttuurin ja työskentelytapojen yhdenmukaistamista.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Merkittävimpänä projektin aikaansaannoksena on luonnollisesti ollut käräjäoikeuden visio ja strategia sekä toimeenpanosuunnitelma sen toteuttamiseksi. Osana strategian toimeenpanoa perustetuissa työryhmissä on kyetty yhtenäistämään käräjäoikeuden toimintaa laatimalla yhtenäisiä ohjeita (mm. diaarimerkinnät, kirjaamon toiminta, rikoskäsikirja). Strategian toimeenpano on jalkautettu osastojen tasolle ja tavoitteiden seuraamiseksi on laadittu mittarit.

Projektin seurauksena käräjäoikeuden strategiatyö on aktiivista ja toiminnan suunnittelu aiempaa
tavoitteellisempaa ja pitkäjänteisempää. Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.
Käräjäoikeus seuraa strategian toimeenpanon toteutumista kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä) sekä pyrkii ennakollisesti suunnittelemaan toimintaansa lyhyellä (3 kk), keskipitkällä (6 kk) ja pitkällä aikavälillä (12 kk). Tällainen arviointi toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2021 ja se uusittiin suunnitelman mukaisesti keväällä 2022. Toiminnan analysoinnin ja ennakoitavan johtamisen malli on näin pyritty vakiinnuttamaan osaksi käräjäoikeuden johtamisjärjestelmää.