Ryhtiä esimiestyöhön

Syksyllä 2015 toteutetun Henkilöstöbarometrin mukaan esimiestyön kehittäminen oli tarpeen. HB raportin mukaan tyytyväisyys esimiestyöhön oli heikentynyt esim. esimiehen tuen ja työnteon edellytysten luomisen, töiden yleisen organisoinnin osalta. Kehittämishankkeessa pyrittiin edistämään alipäällystön ja päällystön henkilöstöjohtamisen osaamista. Tavoitteena oli, että seuraavassa HB:ssä työtyytyväisyys esimiestyöhön kokonaisuutena paranee.

Hanke toteutettiin 1.4.2017 ja 30.11.2018 välisenä aikana. Päällystöesimiehet osallistuivat kahteen työpajaan, joiden aiheina olivat Kieku-raportointi ja VES-asiat. Kieku-raportointityöpajan kouluttajana toimi Palkeiden raportointiasiantuntija. VES-työpajoissa kouluttajina olivat henkilöstöyksikön ja työvuorosuunnittelun asiantuntijat. Lisäksi jokainen päällystöesimies osallistui kahteen Humapin toimitusjohtaja Terhikki Rimmasen vetämään valmentavan johtamisen ja vuorovaikutuksen työpajaan. Työpajojen välillä esimiehet saivat välitehtäväksi harjoitella dialogia ja arvioida omaa esimiesosaamistaan. Myös alipäällystöesimiehet osallistuivat Rimmasen vetämiin saman sisältöisiin työpajoihin kuin päällystö. Alipäällystö ja päällystö esimiesten valmennukset järjestettiin omina ryhminä, koska heidän esimiestehtävät ovat erilaiset. Lisäksi jakamiseen vaikutti se, että omien esimiestaitojen arviointi ja pohtiminen on haastavaa samassa ryhmässä, jossa oma esimies on.

Kaikkien työpajavalmennusten materiaalit jaettiin poliisilaitoksen sisäiseen intranettiin Sinettiin, josta ne ovat koko henkilöstön hyödynnettävissä. Päällystö- ja alipäällystöesimiehiä osallistui yhteensä n. 100.

Hanke toteutui alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Työpajatyöskentelyissä käytettiin laajasti erilaisia ryhmätyömenetelmiä ja luentoja. Samalla esimiehet perehtyivät ryhmätyömenetelmiin, jotta voivat hyödyntää niitä omassa työskentelyssään esimiehenä ja työntekijöidensä kanssa kehittämistoimenpiteissä.

VES-asioita pohdittiin esimiesten kanssa käytännön esimerkkien avulla ja tästä osiosta tuli esimiehiltä erityisen hyvää palautetta. Tavoitteet valmennusten toteuttamisen suhteen toteutuivat hyvin, koska hanke toteutui alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena oli myös kehittää esimiesten henkilöstöjohtamisen osaamista. Tavoite ei toteutunut kaikilta osin, koska HB:n mukaan kokonaistyötyytyväisyys johtamiseen oli pudonnut vuoden 2015  lukemasta 3,3 vuonna 2018 lukemaan 3,1.

Poliisilaitoksella on useassa toimipisteessä sisäilmaongelmia ja henkilöstöä on jouduttu sijoittamaan väistö- ja väliaikaistiloihin. Tämä on vaikuttanut kaikkien työskentelyyn ja heikentänyt työhyvinvointia sekä haastanut esimiestyötä.

Hankkeen tuloksia arvioitiin vuoden 2018 HB:n tulosten perusteella sekä keskustelemalla esimiesten kanssa toteutuksesta. Suunnitelmissa ollutta palautekyselyä ei toteutettu, koska poliisihallinnossa aloitettiin vuoden 2018 syksyllä valtakunnallinen valmentavan johtamisen hanke, johon myös Oulun poliisilaitos osallistuu.