Rohkeasti kokeiluun

Hallitus käynnistää vuoden 2020 aikana työllisyyden kuntakokeilut, joissa kunta vastaa
työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta.
Kuntakokeiluihin on ilmoittautunut halukkaaksi 120 kuntaa 30 hakemuksella. Kullakin ELY-keskusalueella kokeiluihin voi siirtyä jopa 40 prosenttia TE-toimiston työnhakija-asiakkaista. Kokeilut jatkuvat vuoden 2022 loppuun asti.

Työn siirtyminen TE-toimistoilta kuntien hoidettavaksi merkitsee ko. asiakasryhmiä palvelevien työntekijöiden siirtymistä kuntien työnjohdon alaisuuteen. Kokeiluilla tulee olemaan merkittävä vaikutus paitsi työntekijöiden motivaatioon ja työhyvinvointiin, myös TE-toimistojen organisoitumiseen ja toimintakykyyn jatkossa.

Kuntakokeiluja on toteutettu aiemmin vv. 2016-2018. Niistä saatujen kokemusten perusteella kuntayhteistyön rakentamiseen liittyy merkittäviä haasteita. Tällaisia ovat organisatoristen/teknisten haasteiden ja transaktiokustannusten lisäksi yhteisin tavoitteisiin, luottamukseen, kulttuurieroihin ja motivaatioon liittyvät haasteet.

Tällä hankkeella pyritään turvaamaan terveys ja työkyky muutoksessa. Välttää ylimääräisiltä YT-menettelyiltä. Edistetään yhteistyötä ja yhteisen toimintakulttuurin rakentamista kuntapuolen toimijoiden kanssa.

Käytettäviä menetelmiä ovat fasilitoidut pienryhmätyöskentelyt, tulevaisuuspajat, luennot, webinaarit ja coaching.