Riskitietoinen viranomaistoiminta

Hanke toteutetaan yhteistyössä Fimean, Tukesin ja Valviran kanssa.

Valvontaviranomaisilla on rooli valvonta-alueensa riskien hallinnassa. Näihin riskeihin vaikuttaminen edellyttää systeemistä ymmärrystä. On kyettävät valitsemaan valvontakohteet ja -tavat riskitietoisesti, mikä puolestaan vaatii käsitystä riskimitoista ja vertailukelpoisuudesta. Kehittämällä työn tekemisen tapoja (suunnittelu ja päätöksenteko) voidaan lisätä riskitietoisuutta ja toiminnan vaikuttavuutta. Toiminnan organisoitumisessa voidaan kiinnittää huomiota eri viranomaisten yhteiseen riskikäsitykseen, tietojen jakamiseen ja arviointiin. Viranomaisen on kyettävä asettamaan valvonta-alueensa vaatimukset suhteessa yhteiskunnan eri alueiden riskeihin.

Hankkeen tavoitteena on eri toimijoiden yhteisen riskiymmärryksen lisääminen. Aiempaa parempi käsitys siitä mitkä riskit ovat mitattavissa ja vertailtavissa ja mitkä eivät. Konkreettinen väline riskitietoisuuden tason arviointiin sekä päätösten riskitietoiseen perusteluun. Aloitteita ja suosituksia teeman mukaiseen
jatkokehittämiseen valvonnassa.

Hanke noudattaa Leijona-projektimallia. Virastojen edustajien omatoiminen valmistautuminen
(ekosysteemiymmärrys ja riskitietoisuus eOppiva). Työpajat, joissa 1) Ratkaisu- ja tavoitekeskeisesti
määritellään osallistujavirastojen yhteiset kehittämiskohteet 2) Hyödynnetään asiantuntijatason
osaamista ja osallisuutta. 3) Olennaista on hankkeen tiivis toteuttaminen l. asiantuntijoiden ajan
tehokas käyttö. 4) Sovelletaan ennakointimenetelmiä.