Projektiosaamisen kehittäminen SYKEssä

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johtoryhmä on tunnistanut strategian (2011-2014) valmistelun yhteydessä projektiosaamisen strategisesti keskeiseksi osaamisalueeksi. 70- 80 % SYKEn työstä tehdään projekteissa. Projektipäälliköiden ja projektihenkilöstön osaamisvaatimukset ovat koko ajan kasvaneet ja sama suuntaus jatkuu toimintaympäristön muuttuessa yhä vaativammaksi.

Projektien johtamisella, hankeprosessin selkeydellä sekä projektin hallintaan liittyvällä osaamisella on myös suuri vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin. Tämä kävi ilmi v 2010 VMBaro työtyytyväisyystulosten tarkastelun yhteydessä.

Edellä mainituista syistä projektitoimintaa päätettiin lähteä kehittämään ja selkeyttämään organisaation sisäisten ja toimintaympäristön uusien haasteiden pohjalta. Kehitystyöhön otettiin mukaan johto, kokeneet projektipäälliköt sekä nuoret, uudet projektihenkilöt, tukipalveluiden asiantuntijat sekä projektipäällikkökoulutuksen osallistujat. Kehittämistarpeiden selvittämistä, suunnittelua ja toteuttamista varten käynnistettiin vuorovaikutteinen hanke, johon sisältyi johdon ja projektipäälliköiden suunnittelufoorumeita, projektipäälliköiden laaja koulutusohjelma (8 pv) sekä projektitoiminnan mallin edelleen kehittäminen. Samanaikaisesti kehitettiin myös projektihallinnon taloushallintajärjestelmiä ja projektitukea käyttäen hyväksi hankkeesta saatua palautetta.

Projekteissa työskentelevät henkilöt ja johto ovat olleet tyytyväisiä kehitykseen. Joulukuussa 2012 toteutetun VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn tulokset antavat viitteitä siitä, että hankkeella olisi ollut jo myönteistä vaikutusta projektihenkilöstön työtyytyväisyyteen. SYKEn työtyytyväisyysindeksi v.2012 oli 3,51 (2010: 3,35).

Kehittämistyötä jatketaan 01.04.2013 toistaiseksi asetetun SYKEn projektitoiminnan kehitämistyöryhmän toimesta. Ryhmän tehtävänä on edistää projektihallinnan toimintamallin käyttöönottoa SYKEn projekteissa, kehittää ja ylläpitää projektiosaamista sekä kehittää projektimittareita.