Pääkäsittelyihin liittyvien työvaiheiden kehittäminen

Hovioikeuden työpaikkaselvityksessä, henkilökunnalle tehdyissä erilaisissa kyselyissä ja selvityksissä on ilmennyt, että henkilökunnan psykososiaalinen kuormitus on suuri. Yhtenä perussyynä on työmäärään nähden liian vähäiset resurssit. Toisena tärkeänä tekijänä on toiminnan kehittämistarve. Hovioikeus on käynnistänyt vuonna 2022 laajamittaisen, kolmivaiheisen kehittämishankkeen, jonka ensimmäisen vaiheen ovat toteuttaneet Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen ja erikoistutkija Jaana-Piia Mäkiniemi. Heidän laatimassaan raportissa hovioikeutta suositellaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa kehittämään erityisesti pääkäsittelyihin liittyviä työvaiheita.

Kehittämishankkeen toinen vaihe on toteutettu alkuvuonna 2023. Siinä tarkastellaan pääkäsittelyihin liittyviä työskentelytapoja yhden osaston sisällä. Tätä toista vaihetta varten on palkattu HAUS Kehittämiskeskus Oy:n asiantuntijat. Kyse on pilottihankkeesta, jota hyödynnetään kehittämishankkeen kolmannessa vaiheessa, josta tässä hakemuksessa esitetyssä hankkeessa on kyse. Nyt tarkastellaan sitä, mihin toimiin hovioikeuden tulisi ryhtyä pääkäsittelyihin liittyvien työvaiheiden tehostamiseksi ja henkilökunnan työmäärän vähentämiseksi.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on vähentää henkilökunnan psykososiaalista kuormitusta ja lisätä työhyvinvointia.

Lyhyemmän aikavälin tavoitteina ovat:

  • Tuomiot kyetään antamaan 30 päivässä pääkäsittelyn päättymisestä.
  • Lainkäyttöhenkilökunnalla on enemmän aikaa juttujen valmisteluun ja tuomioiden kirjoittamiseen.
  • Työn kulku on suunniteltu siten, että samaan juttuun ei joudu perehtymään useita kertoja, jolloin keskeytykset
    vähenevät ja työskentely tehostuu.
  • Pääkäsittelyyn liittyvien työvaiheiden yleinen tehostaminen.