Organisaatio muuttuu – johtoryhmät muutoksen edistäjinä

Syyttäjälaitoksen toimintaa ja organisaatiota uudistettiin 2019 siten, että vanhan keskusviraston 10 + 1 syyttäjänviraston tilalle tuli 1.10.2019 yksi yhtenäinen Syyttäjälaitos. Uuden organisaation yksiköt mukautettiin uutta laitosta vastaavaksi. Muutos kosketti erityisesti johtamistehtäviä.

Hankkeessa pyrittiin

– Asettamaan johtamiselle ja johtoryhmätyöskentelylle yhteiset syyttäjälaitoksen tavoitteet
– Selkeyttämään johtoryhmän roolia ja tehtäviä tulevassa Syyttäjälaitoksessa
– Monipuolipuolistamaan ja uudistamaan johtoryhmätyöskentelyä ja lisäämään työskentelyn vuorovaikutusta
– Luomaan toimintamalli muutosten hallintaan
– Parantamaan vuorovaikutusta koko syyttäjälaitoksessa
– Kehittämään toimintaa pienin askelin muutoskokeilujen kautta

Hanke sisälsi valmennuspäiviä sekä välitehtäviä verkko-oppimisympäristössä. Toteutus vastasi alkuperäistä suunnitelmaa. Johto ja osallistujat olivat erittäin sitoutuneita hankkeeseen ja sen toteutukseen. Valmennuksessa käytettiin osallistavia menetelmiä ja verkko-oppimisympäristöä. Valmennuspäivien välillä osallistujat tekivät pieniä kokeiluja arjen toiminnassa. Kokeilujen tavoitteena oli edistää yhteissuunnittelua sekä lisätä vuorovaikutusta virastotasolla. Valmennus edisti johtoryhmän jäsenten oppimista ja kehitti johtamiskulttuuria. Valmennuksen tavoitteet saavutettiin monelta osin.

Hankkeen tavoitteena oli edistää muutosta ja johdon toimintatavassa saatiinkin pientä edistystä. Muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä ja uuden oppimista sekä johtamiskulttuurin kehittämistä on edistettävä hankkeen jälkeenkin, sen vuoksi jatkamme syyttäjälaitoksen muutosvalmennusta vuosina 2019-2020.