Muuttuva työelämä -valmennus

Hankkeen taustana on Kansalaispalveluiden kehitysohjelma – ”Road map”, joka ulottuu vuoteen 2025 – kehitysohjelmassa korostuu palveluiden digitalisointi ja digitaalisessa työympäristössä toimiminen. Järjestelmäinvestointien arvo ko. ajanjaksolla on n. 7 milj. euroa.

Digitaalisoituminen lisää paitsi asiakkaiden vaatimuksia ja odotuksia myös perustavaa laatua olevia muutoksia työympäristössä toimimiseen ja asettaa henkilöstölle haasteita, joilla on suoria vaikutuksia työhyvinvointiin. Pystyäksemme vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin ja hyödyntämään mahdollisuudet, meidän on kasvatettava tarvittavia työelämänvalmiuksia. Tämä ei tarkoita ainoastaan digiosaamisen ja teknologian tuntemusta, vaan myös inhimillisen, yhteisöllisen ja organisaatioiden toiminnan kehittämistä.

Teema valikoitui eri valtiohallinnon toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Havaitut haasteet ovat samankaltaisia. Tämä mahdollistaa saatujen hyvien käytäntöjen monistamisen laajemmin eri toimijoiden käyttöön. Hankkeen ohjausryhmään ovat alustavasti lupautuneet; Palkeet, Senaatti, MML ja PRH.

Elokuussa 2019 toteutetaan kysely henkilöstölle sisältötoiveista, jotka nivoutuvat tiiviisti VK:n strategiaan (erinomainen asiakaskokemus, digitaalisuus ja työhyvinvointi). Lisäksi toteutetaan Minä ja työ- analyysi, sekä toimintakulttuuri- analyysi, joiden perusteella kehitetään ja priorisoidaan hankkeen kokonaisuutta.

Työtapoina hankkeessa ovat ulkopuolisten pitämät tietoiskut/luennot muuttuvasta työelämästä ja sen tuomista haasteista. Luentojen lisäksi työskentelemme työpajoissa, joissa henkilöstö on jaettu substanssiryhmien mukaisesti. Työpajoissa etsitään ratkaisuja, miten itse voin edistää muutoksiin valmistautumista ja jatkuvan kehittämisen kulttuuria. Työpajojen lisäksi työskentelyyn kuuluu välitehtäviä. Lisäksi esimiehille järjestetään valmennusta asiantuntijaorganisaation tiedolla johtamiseen.