Muutosvalmennus

Muutosvalmennuksen taustalla olivat Pohjois-Pohjanmaan verotoimiston toiminnan tulevat muutokset, erityisesti verokorttipuhelinpalvelun käyttöönotto vuoden 2012 alusta. Valmennuksella haluttiin tukea henkilöstön työhyvinvointia sekä varmistaa toiminnan sujuvuus muutostilanteessa.

Valmennuksen kohderyhmänä olivat ensin johto ja esimiehet, joiden valmennus koostui kahdesta puolen päivän valmennustapahtumasta syksyllä 2011. Keväällä 2012 toteutettiin henkilöstön muutosvalmennus neljässä ryhmässä niin, että samat ryhmät osallistuivat kukin kahteen puolen päivän mittaiseen valmennustapahtumaan. Kaiken kaikkiaan valmennukseen osallistui Pohjois-Pohjanmaan verotoimistosta n. 80–90 henkilöä.

Sekä esimiesten että henkilöstön valmennuksessa oli teoreettista ja käytännöllistä sisältöä, harjoituksia ja ryhmätöitä liittyen organisaation ja työn muutokseen ja muutoksen kokemiseen. Lisäksi ryhmien tapaamisten välille annettiin välitehtävät, joiden tavoitteena oli konkretisoida toimenpiteitä, joiden kautta voitaisiin edelleen sujuvoittaa työn tekemistä ja tukea jaksamista työssä. Ryhmätöiden perusteella laadittiin kohdennetut kehittämissuunnitelmat, joista sovittiin myöhemmin esimiesten kanssa pidetyssä palaverissa. Valmennusta arvioitiin johdon ja henkilöstön edustajien kanssa pidetyillä arviointitapaamisilla sekä valmennusten lopussa toteutetun palautekyselyn avulla.

Siirtyminen verokorttipuhelinpalveluun tässä yksikössä oli hyvin valmisteltu, mutta monella tavalla haastava prosessi. Valmennuksen aikana henkilöstöllä oli ollut puhelinpalvelusta jonkin verran kokemusta ja näitä kokemuksia voitiin valmennuksessa käydä läpi. Muutos haastoi ja haastaa edelleen paitsi käytännön työn tekijöitä myös johtamista ja esimiestyötä. Muutosvalmennuksessa sovittujen kehittämissuunnitelmien toteuttamista varten perustettiin työyhteisössä työryhmiä, jotka ovat jatkaneet alulle laitettua kehittämistä edelleen esimiesten johdolla. Tavoitteena on, että valmennuksella on kehittävä vaikutus työyhteisön toimintaan myös tulevaisuudessa. Työyhteisössä toteutettujen kyselyjen tulosten perusteella muutosvalmennuksella on ollut myönteistä merkitystä koetun työhyvinvoinnin, työyhteisön toimivuuden, työn kehittymisen ja esimiesten toiminnan kannalta.