Muutokseen motivoitunut henkilöstö

Rikosseuraamuslaitoksen tuleva organisaatiouudistus koskee henkilöstörakenteita, tietojärjestelmiä, johtamista ja toimintaa. Organisaatiouudistus edellyttää yksikön johtamiselta suunnitelmallisuutta, tavoitteiden uudelleen asettelua sekä vastuiden selkiyttämistä. Johdolta ja henkilöstöltä edellytetään uudenlaisten prosessien ja toimintatapojen määrittämistä henkilöstöä osallistavalla tavalla, uusien tietojärjestelmien haltuun ottamista, mahdollisia muutoksia asenteissa sekä riittävästi voimavaroja organisaatiouudistuksessa toimimiseen.

Hankkeen tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen, osaamisen vahvistaminen ja motivointi muutoksessa. Menetelminä käytetään koulutuksia, ryhmätyöskentelyä, työpajoja sekä tiedottamista ja perehdyttämistä.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Oulun vankilassa toteutettiin Kaiku-hankkeen puitteissa ryhmäkehityskeskustelupäivät vankilan ja
avovankilaosaston (ent. vapauttamisyksikö) henkilöstölle syksyllä 2022. Ryhmäkehityskeskustelupäiviä järjestettiin samansisältöisinä viitenä eri ajankohtana, joka mahdollisti koko henkilöstön osallistumisen. Keskeisinä teemoina olivat lainsäädäntö- ja organisaatiouudistuksista johtuvat muutokset vankilan toiminnoissa ja prosesseissa, sekä henkilökunnan tehtävänkuvissa. Aiheita käsiteltiin alustusten jälkeisissä ryhmäkeskusteluissa ja työpajoissa, jolloin henkilökunta pääsi itse vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun. Päivät sisälsivät työssä jaksamista tukevaa toimintaa tiimikisailun merkeissä. Lisäksi hankkeessa järjestettiin ryhmätyönohjauksia rikosseuraamustyöntekijöille.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina olivat henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen, osaamisen vahvistaminen ja motivointi muutoksessa. Henkilökunta yleisesti koki, että ryhmäkehityskeskustelupäivät olivat tärkeitä ja ne lisäsivät työssäjaksamista ja motivaatiota omaa työtä kohtaan. Lisäksi toimintaprosessien ja tehtävien selkeyttäminen ja niistä yhdessä keskusteleminen vahvistivat osaltaan virkamiesten osaamista ja ammattitaitoa. Henkilökunta toivoi ryhmäkehityskeskustelupäivien sisältyvän laitoksen vuosittaiseen toimintaan. Ryhmätyönohjauksiin oltiin tyytyväisiä, vaikka ajoittain ajankäytön organisointi koettiin haasteelliseksi. Ryhmätyönohjauksen jatkamisen mahdollisuutta jäätiin selvittämään.