Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion vahvistaminen GTK:lla

Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen on keskeistä, kun haluamme aikaansaada muutosta koko organisaatiossamme niin tietoisuuden, tahtotilan kuin toiminnan tasolla monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio -tematiikan osalta. Laaja-alainen toimintakulttuurin muutos on mahdollista silloin, kun johto on sitoutunut tavoitteisiin ja pitää asiaa tärkeänä. Organisaatiomme johto onkin valinnut vuoden 2023 toiseksi painopisteeksi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen. Myös valtion konsernissa monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio on tunnistettu tärkeäksi ja ajankohtaiseksi teemaksi.

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion -tärkeydestä GTK:ssa sen kaikilla eri tasoilla (johto, esihenkilöt, HR, henkilöstö) ja saada tämä temaattinen kokonaisuus tekojen tasolla yhtäältä osaksi organisaatiomme prosesseja, toimintatapoja, käytäntöjä ja viestintää ja toisaalta osaksi jokaisen työntekijän vuorovaikutusta ja arjen tekoja.

Hankkeessa käytetään osallistavia menetelmiä, jotka mahdollistavat tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämisen, avoimen ja osallistavan keskustelun ja ideoinnin sekä mahdollisuuden vaikuttaa kehittääksemme organisaatiomme eri prosesseja ja toimintatapoja monimuotoisuutta vahvistaviksi, yhdenvertaisemmiksi ja inklusiivisemmiksi.