Merivoimien työyhteisön kehittämispäivät

Hankkeen teema: Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen

Hankkeen tavoitteena on kehittämistarpeiden tunnistaminen, uusien suorituskykyjen tuomien tarpeiden huomioiminen (täytyy kehittää työn tekemisen tapoja, tunnistaa vanhat toimintamallit), virtaviivaistaa toimintoja, saada kustannussäästöjä, lisätä osallisuutta ja työhyvinvointia. Tavoitteena on lisätä keskinäistä vuorovaikutusta ja edistää koko toimintakulttuurin kehittymistä kohti joustavaa toimintaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa.

Hanke tehdään yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, ja prosessissa on tiiviisti mukana Merivoimien sisäisiä avainhenkilöitä. Siten varmistetaan, että kehittämispäivät vastaavat asetettuja tavoitteita ja ovat samalla tasolla organisaation linjausten kanssa. Konseptin luomisen jälkeen kehittämispäivät pilotoidaan yhdelle Merivoimien esikunnan osastolle. Kehittämispäivä pitää sisällään teoriaa ja käytännön harjoituksia. Kehittämispäivillä vahvistetaan kehittämiseen innostavan ja kannustavan kulttuurin asenneilmapiirin luomista. Kehittämispäiviltä kerätään palaute näiden päätteeksi. Palautteen perusteella arvioidaan kehittämispäiväkonseptia ja sen onnistumista.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden luoma analyysi ja yhteenveto käydään läpi palautetyöpajassa yhdessä Merivoimien asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on kerryttää pilottivaiheesta kokemusta ja tietotaitoa, jotta kehittämispäivät saadaan osa sisäistä osaamista ja otettua laajemmalti käyttöön koko Merivoimissa.