Merivoimien työyhteisön kehittämispäivät

Hankkeen tavoitteena on kehittämistarpeiden tunnistaminen, uusien suorituskykyjen tuomien tarpeiden huomioiminen (täytyy kehittää työn tekemisen tapoja, tunnistaa vanhat toimintamallit), virtaviivaistaa toimintoja, saada kustannussäästöjä, lisätä osallisuutta ja työhyvinvointia. Tavoitteena on lisätä keskinäistä vuorovaikutusta ja edistää koko toimintakulttuurin kehittymistä kohti joustavaa toimintaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa.

Hanke tehdään yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, ja prosessissa on tiiviisti mukana Merivoimien sisäisiä avainhenkilöitä. Siten varmistetaan, että kehittämispäivät vastaavat asetettuja tavoitteita ja ovat samalla tasolla organisaation linjausten kanssa. Konseptin luomisen jälkeen kehittämispäivät pilotoidaan yhdelle Merivoimien esikunnan osastolle. Kehittämispäivä pitää sisällään teoriaa ja käytännön harjoituksia. Kehittämispäivillä vahvistetaan kehittämiseen innostavan ja kannustavan kulttuurin asenneilmapiirin luomista. Kehittämispäiviltä kerätään palaute näiden päätteeksi. Palautteen perusteella arvioidaan kehittämispäiväkonseptia ja sen onnistumista.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden luoma analyysi ja yhteenveto käydään läpi palautetyöpajassa yhdessä Merivoimien asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on kerryttää pilottivaiheesta kokemusta ja tietotaitoa, jotta kehittämispäivät saadaan osa sisäistä osaamista ja otettua laajemmalti käyttöön koko Merivoimissa.

Hankkeen aikana Merivoimien esikunta loi yhteistyössä KPMG:n kanssa Lean-pohjaisen Työn kehittämisen päivät-konseptin, jota pilotoitiin Merivoimien esikunnan Huolto-osaston kehittämisen yhteydessä. Huolto-osaston johto oli kiinteästi mukana konseptin suunnittelussa. Tarve Lean-pohjaiselle kehittämiselle tuli johdon aloitteesta jo vuonna 2019. Ennen yhteistyön aloittamista haettiin myös Merivoimien esikuntapäällikön ja henkilöstöpäällikön hyväksyntä kehittämiskokeilulle. Luotu konsepti on menetelmällisesti vahvasti Lean-malliin perustuva ja siihen kuuluu olennaisena osana osallistavat menetelmät ja välikyselyt.

Syntynyt lopputuote vastasi valtaosin odotuksia. Hankkeen toteutusta ja tuloksia arvioitiin pikakyselyillä kehittämispäivien aikana, sekä välikyselyllä ja loppukyselyllä. Lisäksi pidempiaikaista kehitystä on mahdollista seurata syksyn 2021 työilmapiirikyselyn avulla.

Kokeilulla saatiin muutoksia osaston sisäisten tehtävien parempaan hallintaan ja yhteistyö osaston sisällä lisääntyi. Johdon rooli tehtävien jaossa tuli selkeämmäksi. Johto koki kokeilusta ehkä suurinta hyötyä, kun taas henkilöstö viesti loppukyselyssä, että aivan kaikki muutokset eivät kokeilun aikana jalkautuneet henkilöstölle asti. Henkilöstö kuitenkin uskoi muutosten jalkautuvan pidemmän ajan kuluessa.