Maailman parasta täydennyskoulutusta

Teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen.

Aluehallintovirastot ovat merkittäviä opetus- ja kulttuuritoimen henkilöstön täydennyskouluttajia. Vuosittain tilaisuuksiimme osallistuu noin 20 000 henkilöä.

Kuten monet muutkin, myös aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimet (OKT) ovat koronan tuomien haasteiden myötä murrosvaiheessa; valtakunnallinen toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen ovat avainasemassa yhteisen tahtotilan selvittämisessä. Aluehallintovirastot kilpailevat myös muiden täydennyskoulutusta järjestävien tahojen kanssa. Maailman parhaan täydennyskoulutuksen tuottaminen, kehittäminen ja uudistaminen edellyttää koko opetus- ja kulttuuritoimen henkilöstön osaamisen lisäämistä. Haluamme löytää vastauksia siihen, mitä toimintatapoja tulevaisuus meiltä vaatii ja mitä meiltä odotetaan eli syventää asiantuntemustamme ja ennakoida tulevaisuuden muutoksia.

Teemme koko ajan enenevissä määrin yhteistyötä aluehallintovirastojen kesken, mutta yhteinen toimintakulttuuri ja toimintatavat vaativat vielä kehittämistä. Valtakunnallisten täydennyskoulutustilaisuuksien mahdollisuudet ja synenergiaedut tulisi saada koko vastuualueen (varhaiskasvatus, opetus, liikunta, nuoriso ja kirjasto) käyttöön eri toimialarajat ylittäen. Yhteinen koulutuskalenteri ja käytössä oleva tapahtumanhallintajärjestelmä luovat hyvän pohjan toimivalle yhteistyölle ja päällekkäisyyksien välttämiselle.

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on uudistaa toimintatapojamme löytämällä yhteinen tahtotila, visio. Yhteisen tahtotilan myötä päämäärämme on pystyä tarjota maailman parasta täydennyskoulutusta kohderyhmillemme, pysyä ajantasalla ja mukana kehityksessä – tai olla jopa edelläkävijöitä kovassa kilpailussa Suomen täydennyskoulutuskentällä.

Toiseksi hankkeen tavoitteena on työstää strategiaa tämän vision saavuttamiseen. Selvittää millaista sisältöä meidän tulee tarjota jatkuvan oppimisen ja ohjauksen saralla sekä miettiä miten voimme tukea henkilöstöä heidän omassa oppimisprosessissaan ja työssään. Lisäksi tavoitteena on henkilöstön ICT-pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja ajantasaistaminen sekä ylläpito.

Kolmanneksi hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen ”tiekartta” eli toimivat rakenteet, työnjako ja pelisäännöt. Se miten yhteistyö ja tiedon sekä osaamisen jakaminen aluehallintovirastojen välillä organisoituu ja miten yhteistyölle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen toteutetaan.

Käytämme ulkopuolista asiantuntijaa/ asiantuntijoita viemään prosessia eteenpäin ja tukemaan toimintatapojen uudistamista koko vuoden 2021 ajan. Järjestämme muun muassa eri ryhmien sparrausta, osallistavia työpajoja facilitoinnin keinoin, ideapankin kartuttamista muiden tuottamia ratkaisuja ja esimerkkejä hyödyntäen ja yhteisiä piloitointikokeiluja.