Läsnätyö-hanke

Uudenmaan ELY-keskuksen läsnätyöhankkeessa pilotoitiin erilaisia joustavan työntekemisen muotoja. Tavoitteena oli työn joustoja lisäämällä parantaa heikentynyttä työssäjaksamista ja lisätä työn iloa.

Pilotoitavat työmuodot valittiin henkilöstön työpajojen pohjalta. Suuri osa ELY:n henkilöstöstä osallistui hankkeessa käytettävien työmuotojen ideointiin ja tärkeiden pelisääntöjen suunnitteluun. Hankkeeseen perustettiin lopulta neljä pilottiryhmää: A-ryhmä pilotoi ajoittaista etätyötä, Ryhmäpilotti-ryhmä koko ryhmän erilaisia joustavia työjärjestelyjä, E-ryhmä tavoiteohjattua (ei aikaan eikä työmuotoon sidottua) työtä, sekä sekaryhmä, johon kuului tiivistettyä työtä tekeviä, matkatyötä ja ajoittaista etätyötä kokeilevia sekä erilaisia joustavia työmuotoja kokeilevia, joiden koko ryhmä ei osallistunut pilottiin. Ryhmiin ilmoittautui yhteensä 135 henkilöä, pilotin lopussa osallistuneiden määrä oli 110. Näistä n. 100 henkilöä pystyi pilotointiajanjaksolla toteuttamaan omaa pilotointisuunnitelmaansa joko täysin (suurin osa ryhmästä) tai jossain määrin.

Palaute pilotoinneista oli tavattoman hyvä, kaikki palautetta antaneet (ja pilotoinnissa onnistuneet) kokivat työhyvinvointinsa parantuneen, suurin osa merkittävästi. Myös työn tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta annettiin myönteistä palautetta. Esimiesten osoittama luottamus työntekijöitä kohtaan sai suurta kiitosta ja myös työtoverit olivat pääosin suhtautuneet pilotointiin myönteisesti tai ymmärtäen.

Joustavien työmuotojen kokeilua tuettiin useaan kertaan yhteisesti läpi käydyillä pelisäännöillä, sopimuspohjalla, johon saman säännöt oli kirjattu sekä järjestämällä työnteon edellyttämät työvälineet. Esimiesten rooli sopimuskeskustelujen käymisessä ja pelisääntöjen läpikäynnissä oman ryhmän kanssa oli tärkeä – samalla joustojen hyväksyttävyyttä vahvistettiin työyhteisötasolla.

Jatkossa on tärkeää jatkaa kehittämistyötä hankkeen saaman hyvän nosteen myötä. Uusien työntekomuotojen myötä työprosesseja ja muun muassa kokoustoimintaa on syytä uudistaa. Tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia tulee jatkossa hyödyntää entistäkin laajemmin ja opetella samalla työyhteisön sisäistä osaamisen jakamista: uudet ideat ja oivallukset tulee laittaa kiertämään!