Kohti yhteistä strategisen ennakoinnin mallia 2.0

Ennakoinnin merkitys epävarmoina aikoina on jatkuvasti kasvanut. Julkisen hallinnon strategiassa yksi tavoite on, että kyky kuvitella ohjaa muutosta. OECD:n tuoreen raportin mukaan ennakoivan ohjauksen tavoitteena on, että hallintoa muutettaisiin niin, että siinä ei reagoitaisi vain eteen tuleviin asioihin, vaan hahmotettaisiin myös tulevaisuuden mahdollisuuksia. OECD suosittaa Suomea mm. integroimaan ennakoinnin osaksi hallinnon strategisia prosesseja. VTV:n uuden tarkastusraportin (11/2022) mukaan systemaattisen ennakointitiedon tuottamisen edellytyksiä ovat vakiintuneet prosessit ja automatisoidut käytännöt sekä ennakointikyvykkyyksien systemaattinen kehittäminen.

Näitä tavoitteita kohti olemme sisäasiainhallinnossa kulkeneet Kohti yhteistä strategisen ennakoinnin mallia -hankkeessa yhteistyössä Demos Helsingin kanssa elokuusta 2021 lähtien. Hankkeessa on yhteiskehitetty virastojen kanssa uusi strategisen ennakoinnin malli hallinnonalalle. Mallia on toimeenpantu kolmen kokeilun voimin vuoden 2022 aikana. Nämä ovat huhti-toukokuussa tehdyt Ukrainan sota skenaariot ja niiden pohjalta käyty hallinnonalan tulevaisuusdialogi, hallinnon tiedollistamiseen tähtäävä Post Docs in Government toimintamallin luominen valtionhallintoon, mikä on vielä kesken sekä paraikaa uudella digitaalisella ennakointialustalla tehtävä hallinnonalan yhteisen tulevaisuusnäkymän muodostaminen tammikuun suunnittelukauden starttiin, mikä pohjautuu keskipitkän aikavälin (2-5v.) toimintaympäristön ennakointiin.

Uuden mallin ja toimintakulttuurin luominen on hidas prosessi ja olemme suunnitelleet nyt vuodenvaihteessa päättyvälle hankkeelle jatkohankkeen, joka auttaa meitä vakiinnuttamaan uutta mallia sekä uusien kokeiluiden kautta auttaa meitä kehittämään keskipitkän aikavälin ennakoinnin lisäksi myös lyhyen aikavälin (0-2v.) sekä pidemmän aikavälin (5+ v,) ennakointia.

Etenimme ennakoinnin kehittämisen hankkeessa v. 2021-22 vaiheittain erilaisten pilottien kautta. Tämän nyt haettavan jatkohankkeen keskeisenä tavoitteena on puuttuvien osien pilotoiminen, mallin loppuun saattaminen ja integroiminen osaksi hallinnonalan johtamisjärjestelmää. Hankkeen toisena päätavoitteena on strategisen ennakointimallin vahvistaminen lyhyen aikavälin arvioiden ja tilannekuva-analyysin (valmius ja varautuminen) kytkemisellä mukaan työhön (prosessi, malli, toimintatapa). Kolmantena päätavoitteena on strategisen ennakointimallin vahvistaminen pitkän aikavälin ennakointitietotuotteen prosessin luomisella ja pitkän aikavälin ennakointitietotuotteen tekemisellä osana sisäasiainhallinnon strategian ja selonteon päivittämistä.

Menetelminä käytetään: Työpöytätyö, kokoukset, haastattelut, työpajat, tukiklinikat, 4stratin eri ennakointimenetelmät kuten trendianalyysi ja skenaariotyö.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Hanke vahvisti erityisesti hallinnonalan pitkän aikavälin ennakointiosaamista. Hankkeessa testattiin useampaa uutta ennakointimenetelmää ja luotiin prosessi sekä malli pitkän aikavälin ennakoinnin tekemiselle backcastingskenaarioharjoituksen avulla. Skenaarioraportin tuloksia (mihin meidän tulisi vaikuttaa ja millaisia toimenpiteitä tarvitsemme tulevaisuuskuvamme edistämiseksi) hyödynnettiin konsernistrategian valmistelussa sekä tulosohjauksessa.

Lisäksi hankkeessa kasvatettiin ennakointiverkostoja Red Teamingiä käyttämällä. Samalla Team Red sparrasi meitä ja monipuolisti skenaarioissa näkyviä näkökulmia.

Suosittelemme lämpimästi ennakointiverkostojen kasvattamista ja laajasti eri tahojen osallistamista ennakointityöhön. Näkemyksemme mukaan, tämä rikastaa työhön tuotavia näkökulmia sekä on samalla mahdollisuus tehdä näkyväksi ministeriön/viraston ennakointityötä ja sen tuloksia.