Kohti valmentavaa toimintakulttuuria

Oikeusministeriö osallistuu VM:n johtamaan valtion henkilöstöjohtamisen uudistusohjelman alahankkeeseen valmentavan johtamiskulttuurin kehittäminen. OM:n esimiestyötä on päätetty viedä valmentavan johtamisen suuntaan ja tähän esimiehet tarvitsevat tukea. Myös henkilöstöjohtamisen prosesseja esim. kehityskeskustelukäytäntöjä ja suoriutumisen johtamista sekä palautteenannon käytäntöjä on välttämätöntä uudistaa, kun esimiestyötä kehitetään valmentavan johtamisen suuntaan.

Koska hanke liittyy VM:n johtamaan valtion henkilöstöjohtamisen uudistusohjelmaan, niin pyrimme löytämään muista ko. uudistuohjelmaan osallistuvista organisaatioista yhteistyökumppaneita hankkeeseemme joiltain osin. Viestimme ohjelmaan osallistuville organisaatioille omasta suunnitelmistamme ja kartoitamme kiinnostuneita yhteistyöorganisaatioita.

Valmentava työkulttuuri on koko organisaation asia, joten valmentavaa kulttuuria tulee viedä eteenpäin koko työyhteisössä. Valmentavaan työkulttuuriin kuuluu johtamisen lisäksi olennaisena osana henkilöstön itsensä johtamisen taidot ja vastuunotto omasta työstä.

Lisäksi huomioitava asia on, että OM:n VMBaron tuloksissa nousi myös esiin jaksaminen, kiire ja muutokset. Valmentaa kulttuuria kehittämällä voidaan edistää koko henkilöstön itsensä johtamisen taitoja ja samalla tukea jaksamista muutoksessa ja kiireessä.

Tavoitteena on, että koko OM:n organisaatiotoimintakulttuuria sekä johtamista kehitetään valmentavan työskentelyn suuntaan vuosina 2020 – 2021. Valmentava esimiestyö ja työskentelyote vakiintuu organisaation toimintamalliksi kehittämishankkeen myötä.

Esimiesten valmentava ote ja dialogiset taidot paranevat erityisesti suorituksen johtamisen, palautteenannon sekä haastavien esimiestilanteiden osalta.  Tavoitteena on, että vaikeiden asioiden puheeksiottamisen kynnys laskee ja myös haastavat tilanteet osataan hoitaa valmentavalla otteella. Kehittymisen tulokset näkyvät keväällä 2021 toteutettavassa 360-arvioinnissa tai vastaavassa arvioinnissa.

Henkilöstön näkökulmasta tavoitteena on itsensä johtamisen taitojen kehittyminen, joka edesauttaa työn tavoitteellisuutta sekä työssä onnistumista, hyvinvointia ja jaksamista. Selkeät tavoitteet ja dialogiset palautekeskustelut esimiesten kanssa vakiintuvat osaksi arkea ja edistävät työssä onnistumista. VMBaron tulokset paranevat tältä osin muutaman vuoden aikajänteellä ja tuloksia on nähtävissä jo loppuvuodesta 2021.

Lisäksi tavoitteena on myös kehityskeskustelukäytäntöjen uudistaminen. Keskustelut käydään ensimmäistä kertaa uudistetulla tavalla syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Palaute- ja suoriutumisen arvioinnin keskustelu käydään joulukuussa 2020 ja työhön ja kehittymiseen liittyvät tavoitteet asetetaan toisessa keskustelussa alkuvuodesta 2021.

Esimiesten kehittämisen sekä henkilöstön tuen ja valmennuksen menetelmät suunnitellaan siten, että ne tukevat valmentavan vuorovaikutuksen kehittymistä ja toisaalta edistävät vastuunottoa ja itsensä johtamisen taitojen kehittymistä. Menetelmiä olivat:

  1. Esimiesten osalta ryhmävalmennukset, joissa painopiste on käytännön harjoitteissa ja kokemusten jakamisessa sekä ryhmäcoaching. Lisäksi toteutetaan 360-arviointi ym. vastaava, jonka pohjalta jokainen esimies laatii kehittymissuunnitelman. Arvioinnin palautteiden läpikäynnissä ja kehityssuunnitelmien laadinnassa hyödynnetään menetelmänä coachingia.
  2. Henkilöstön osalta ryhmä- ja yksilöcoaching sekä uudenlaisten virtuaalisten ja digitaalisten menetelmien soveltaminen.

Hankkeen tavoitteet ovat muodoltaan sellaisia, joiden toteutumista on suhteellisen haastavaa arvioida. Uskallamme kuitenkin todeta valmentavan esihenkilötyön ja työskentelyotteen vähintäänkin vahvistuneen
oikeusministeriössä. Henkilöstöltä saadun palautteen (VMBaro, muut kyselyt) perusteella he ovat tyytyväisiä esihenkilöidensä dialogisiin taitoihin. Lisäksi esihenkilöt antoivat itse hyvää palautetta heille suunnatusta valmennuksesta, jossa käsiteltiin mm. haastavia esihenkilötilanteita.

Hankkeen aikana sekä esihenkilöt että henkilöstö pääsivät kokeilemaan coachausta – joko ryhmäcoachausta tai Auntien yksilöcoachausta. On havaittavissa, että coachaus toivottuna tukimuotona on jäänyt elämään oikeusministeriössä ja tällä hetkellä harkitsemme sisäisen coachin kilpailuttamista.