Kohti valmentavaa ihmisten johtamista -kehittämishanke

Kohti valmentavaa ihmisten johtamista- kehittämishankkeen tavoitteena oli selkiyttää esimisroolia, tuottaa esimiehille tukea ja työkaluja esimiestyöhön, luoda yhteistä käsitystä hyvän johtamisen tasosta ja käytännöistä sekä luoda esimiehille mahdollisuus yhteiselle pohdinnalle ja näkemyksille esimiestyöhön liittyen. Kehittämishankkeen pohjalta tavoitteena oli rakentaa myös esimiesten vertaistukijärjestelmä.

Poliisin henkilöstöstrategian yhtenä valintana on valmentava johtaminen. Tulevaisuudessa tarvitaan erilaisia tapoja johtaa. Poliisin toimintaympäristö muuttuu ja tulevaisuuden työntekijät odottavat erilaista johtajuutta. Poliisityötä määrittää operatiivisen toiminnan tarpeet ja tilannejohtaminen säilyy ennallaan, mutta esimiestyölle asetetaan jatkossa entistä enemmän vaatimuksia.

Kohti valmentavaa ihmisten johtamista -kehittämisohjelman avulla lisättiin tietoisuutta valmentavasta johtamisesta koko poliisiorganisaatioon ja valmennukset aloitettiin kaikissa poliisiyksiköissä. Poliisiyksiköiden toteutukset olivat erilaisia ja alkuvaiheessa monessa poliisiyksikössä keskityttiin esimiesten valmentamiseen. Jatkossa painopiste siirtyy koko työyhteisöön ja valmentavan työkulttuurin kehittämiseen. Valmentavan otteen juurruttamista poliisiorganisaatiossa onnistuttiin lisäksi edistämään valmennusten lisäksi moninaisin keinoin kuten poliisiyksiköiden HB-kehittämissuunnitelmat, tavoite- ja kehityskeskustelut, Poliisihallituksen ja poliisiyksiköiden väliset tulosneuvottelut sekä johtamissopimukset.

Kaiku-hankkeen avulla tuettiin poliisiyksiköiden esimiesvalmentajien osaamisen kehittymistä koulutuksen, videoinfojen ja seminaarin muodossa. Haasteena kehittämisohjelman toteutuksessa oli resursointi ja lisäksi kehittämiskohteeksi nostettiin valtakunnallinen viestintä sekä yhteisen foorumin ja verkostoitumisen mahdollistaminen esimiesvalmentajille. Kehittämisohjelmassa luonnosteltiin vaikuttavuuden arvioinnin mallia poliisiyksiköiden käyttöön. Työ kuitenkin jäi kesken ja sitä jatketaan hankkeen päätyttyä. Johtamisen kehittymistä arvioidaan pitkällä aikavälillä myös poliisin henkilöstöbarometrin tulosten perusteella.