Kiusaamisvapaa ja turvallinen työyhteisö vuorovaikutusta ja työhyvinvointia kehittämällä

Hankkeen aikaansaamat muutokset näkyisivät erityisesti henkilöstön välisessä yhteistyössä ja työpaikan ilmapiirissä. Näiden asioiden kehittyessä vaikutukset laajenevat myös työmotivaatioon ja sitä kautta työn laatuun. Tämä tarkoittaa, että projektilla on vaikutusta työssä jaksamiseen, työmotivaatioon ja tuloksellisuuteen. Tämä vähentää työssä uupumista, sairauspoissaoloja ja myös pienten negatiivisten asioiden vaikutus arjessa vähenee.

Käytämme ulkopuolista palveluntuottajaa, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin työkaluja niin työpaikalla kuin sen ulkopuolella jaksamiseen. Valmennuksissa yritetään löytää ratkaisukeskeisiä, toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä, joissa jokainen pääsee pohtimaan omaa tilannettaan, tavoitteitaan ja löytämään ratkaisuja työyhteisön ja oman hyvinvoinnin parantamiseksi. Valmennusten lisäksi jokainen saa välitehtäviä, joilla aktivoidaan osallistujia olemaan mahdollisimman tehokkaasti mukana hankkeessa.

Lisäksi projektiin sisältyy kaksi itse järjestettyä yhteistä tapahtumaa, joihin kaikki neljä työyhteisöä osallistuvat yhdessä.

Menetelminä käytämme henkilökohtaista ja ryhmämuotoista sparrausta, harjoitteita ja työnohjausta. Suunniteltuun hankkeeseen kuuluu kuusi ryhmämuotoista (toteutetaan yksiköittäin) osallistavaa luentoa (3 tuntia/kerta), joissa aiheina ”palautumisen optimointi”, ”stressinhallinta”, ”itsensä johtaminen, ajanhallinta, läsnäolo ja keskittyminen”, ”avoin vuorovaikutus ja luottamus”, ”itsetuntemus ja motivaatio” sekä ”hyvinvoima haltuun”. Luennot on suunniteltu kahden kuukauden välein, jolloin varmistetaan kaikkien pääsy tilaisuuksiin.