Kehittyvä vankila – vaikuttavuutta työhön

Mikkelin vankilan lisäuudisrakennus (kevät 2012) tuplasi vankilan koon ja vanhan osan peruskorjaus (alkuvuosi 2016) toi puitteet lopullisesti nykyaikaan. Samalla työtapojen kehittämisen tarve kävi ilmeiseksi; tarvittiin kulttuurin muutosta vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi ja työhyvinvoinnin takaamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on, että toimintakulttuurin muutos on edennyt positiivisesti; henkilöstön hyvinvointia kuvaavat muuttujat ovat parantuneet ja vankilan julkikuva on kohentunut. Hankeaikana tapahtuneisiin toimintaympäristön muutoksiin (mm. jaksotyön työaikasuunnittelun muutokset loppuvuonna 2018 ja ruokahuollon ulkoistus maaliskuussa 2019) on sopeuduttu hallitusti. Hankkeen osana toteutettu esimiesvalmennus on edistänyt merkittävästi työtapojen muutosta kohti jokaisen työntekijän oman työn johtamista.

Hankkeessa järjestettiin työnohjauksellisia työpajoja koko henkilöstölle. 2018 aloitusistunto sekä kolme työpajaa, keväällä 2019 neljä ja syksyllä kaksi työpajaa. Koko henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin ja mahdollisuutta tuettiin mm. työvuorojärjestelyin. Työpajojen lisäksi käytössä nettialusta työyhteisön kehittämisestä käytävään keskusteluun. Yksikön ulkopuolisena asiantuntijana toimi PsyT Risto Puutio Jyväskylästä. Hankkeen suunnittelu ja toteutuksen fasilitointi jäi ehkä liikaa vankilan johdon harteille, joka asia osataan vastaisuudessa tunnistaa.

Työyhteisön ongelmia tunnistettiin laajasti, mutta kehitystoimet jäivät osin kesken. Työnohjauksellista jatkumoa kehitellään ja keskustelualustalle olisi tarvetta. Hankkeessa esille nousseita teemoja käsitellään viikoittaisissa henkilöstötilaisuuksissa. Osaltaan hanke on helpottanut uudistusten läpivientiä ja uskoakseni vaikuttanut myönteisesti myös mm. vankikohteluun. Rohkea keskustelu, osallistuminen ja sitten se nettialusta olivat hankkeen keskeisiä innovaatioita. Hankesuunnitteluun kannattaa panostaa kaikin voimin!