Jännitteet organisaation positiivisena voimavarana

Aluehallintovirastot ovat merkittäviä opetus- ja kulttuuritoimen henkilöstön täydennyskouluttajia. Vuosittain tilaisuuksiimme osallistuu yli 25 000 henkilöä. Järjestämme koulutuksia ja informaatio-ohjaustilaisuuksia useita satoja vuoden aikana.

Kuudella aluehallintovirastolla on täydennyskoulutustoimintaa valtakunnallisesti koko Suomessa. Aluehallintovirastojen täydennyskoulutustoimintaa ja -työkulttuuria on kehitetty aiemmin kahdessa Kaiku-hankkeessa vuosina 2021-2022. Näissä yhteistyötä virastojen kesken on saatu syvennettyä ja on luotu yhteisiä toimintatapoja.

Yhteisen toiminnan ja muutosprosessin myötä on tunnistettu jännitteitä, joita nyt halutaan ymmärtää ja käyttää positiivisena voimavarana organisaatiossa. Toimintakulttuurin muutosprosessissa ovat käsillä avainhetket toiminnan onnistumisen kannalta. Hankkeen myötä aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimien henkilöstön yhteistyö ja dialogi paranee, sekä henkilöstön resilienssi ja konfliktikompetenssi kasvaa.

Hankkeen tavoitteena on syventää aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimien henkilöstön yhteistyötä ja dialogia. Tämän myötä organisaation yhtenäisyys ja yhteisöllisyys paranee. Muutosprosessi yhdessä toimimiseen on luonut jännitteitä, jotka puretaan ja joita opitaan käsittelemään. Hankkeessa on henkilöstön resilienssi ja konfliktikompetenssi kasvavat.

Hankkeessa henkilöstö oppii:
1. Mitä jännitteet tarkoittavat
2. Tunnistamaan ja tunnustamaan jännitteet
3. Käsittelemään jännitteitä organisaatiossa systemaattisesti
4. Näkemään jännitteet positiivisena voimavarana
5. Käymään syvempää dialogia organisaation sisällä

Näiden tavoitteiden saavuttamisen kautta yhteistyö aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimien täydennyskoulutustoiminnassa toimii entistä paremmin, mikä johtaa laadukkaampaan toimintaan ja
asiakaskokemukseen.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Hankkeen myötä henkilöstö tunnistaa, millaisissa jännitteissä resilienssi voi nyt rakentua. Hankkeessa henkilöstön resilienssi ja konfliktikompetenssi kasvoivat, mistä on hyötyä aluehallintovirastojen nykyisessä työssä sekä tulevassa muuttuneessa organisaatiossa. Hanke tukee henkilöstön muutoskompetenssia, mikä luo pohjaa organisaation toimintakulttuurin kehittymiselle positiivisesti.

Hankkeen myötä aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimien täydennyskoulutustoiminnassa lisääntyi yhteistyö ja dialogi. Tästä on hyötyä, kun henkilöstö kohtaa täydennyskoulutustoimintaan kohdistuneita muutoksia. Hankkeen tuloksena henkilöstöllä on visioon yhdistyvä oppiva toimintatapa tiimi-, yksikkö-, organisaatio- ja verkostotasolla.

Jännitteet kuuluvat jokapäiväiseen elämäämme. Työssä meidän pitää pystyä toimimaan kaikkien kanssa. Työpaikalla olevia jännitteitä ei voi lakaista maton alle, ja olettaa, että asia on sillä hoidettu. Jännitteistä voi oppia keskustelemaan ja niitä voi käsitellä systemaattisesti. Tällöin niiden käsittelystä tulee työpaikalla arkipäivää, sallittua ja jopa toivottua. Tällöin jännitteiden käsittelyä ei nähdä uhkana, vaan mahdollisuutena.

Kaikkiin jännitteisiin ei ole ratkaisua. Jo se, että jännitteistä voidaan käydä dialogia ja ymmärretään asioiden eri puolet, auttaa meitä toimimaan yhdessä. Jännitteiden yhteiselle käsittelylle voi kehittää analyyttisen käsittelytavan organisaatiossa. Tärkeää on saada asenteet kohdalleen. Jokaisella on vuorovaikutusvastuu toteuttaa jännitteistä sovittuja puhumisen tapoja. Tällainen työtapa tarjoaa myös johdolle kokonaisvaltaisempaa tilannekuvaa päätöksenteon tueksi.