Informaatioergonomian kehittämishanke Viestintäosastolla

Ministeriötasolla työtyytyväisyysbarometrin tuloksissa on ollut nähtävissä henkilöstön kokemus tietotyön kuormittavuudesta: työn luonteeseen kuuluvan informaatiokuorman hallinta, monitehtäväisyys, pirstaleisuus, keskeytykset, jatkuva tavoitettavuuden vaatimus ja ennakoimattomat työpyynnöt. Hankkeella pyrittiin löytämään asioita, joita kehittämällä yhteiset työn tekemisen tavat ja käytännöt tukevat paremmin informaatioergonomista työskentelyä.

Hanke koostui Firstbeat-mittauksesta (omakustanne), työn havainnoinnista päiväkirjan ja kyselyiden avulla ja työpajatyöskentelystä, jossa selvitettiin nykytilaa ja tavoitetilaa ja konkretisoitiin toimenpiteet tavoitetilaan pääsemiseksi. Hankkeessa saatiin kuvaus nykyhetken hyvistä käytännöistä ja listaus niistä, joita kehittämällä informaatioergonomia työssä lisääntyy.