Ikkuna uusiin maisemiin

Maanmittauslaitoksen hallintopalvelukeskus toteutti vuonna 2012 Ikkuna uusiin maisemiin -Kaiku-hankkeen. Hankkeen käynnistämisen taustalla oli viime vuosina tapahtuneet muutokset yksikön tehtävien ulkoistamisessa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen, Palkeisiin. Tämä oli tuonut muutoksia työn sisältöihin ja henkilömäärään sekä tulevaisuuden työtehtävien hoitamiseen liittyviä haasteita.

Hallintopalvelukeskus vastaa laitoksen henkilöstö- ja talouspalveluiden operatiivisista tehtävistä. Koska palkkahallinto ja osa talouspalveluiden tehtävistä on siirtynyt Palkeisiin, on yksikön henkilöstömäärä vähentynyt vuosina 2007-2012 merkittävästi (63 htv v. 2007, ollen 38 htv vuonna 2012). Yksikön keski-ikä vuonna 2012 oli 53 vuotta.

Palkeet-muutoksen ja Kiekun tulon seurauksena työtehtävät ovat muuttuneet ja muuttumassa entisestään ydintoimintoja tukevien asiantuntijatehtävien suuntaan. Pitkään laitoksen palveluksessa ja operatiivisia tehtäviä tehneiden henkilöiden osalta kehittymistä tarvittiin sekä asenteissa että osaamisessa, jotta toiminta voisi muuttua. Oman haasteensa tähän on tuonut alhainen koulutustaso. Myös yksikön maantieteellinen hajanaisuus aiheuttaa haasteita, sillä henkilökunta on sijoittunut 10 paikkakunnalle. Työtehtävät tulevat muuttumaan yhä enemmän asiantuntijatehtävien suuntaan, mikä vaatii yksikön henkilökunnalta nykyiseen verrattuna osaamisen kasvattamista ja erilaista ajattelua. Koska valtiohallinto on monelta osin murroksesssa, vaaditaan henkilöstöltä työtapojen ja työn sisällön arviontia jatkuvasti myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen tavoitteena oli tutkia koko yksikön ammatti-identiteettiä, arvoja ja uskomuksia ja peilata näitä kokemuksia kunkin omaan ammatti-identitettiin ja sen kehittymiseen. Tavoitteena oli motivaation, asenteen ja rohkeuden kehittäminen uudenlaiseen rooliin työn tekemisessä ja työn ilon kokemiseen. Tarkoituksena oli myös tehdä inventaario nykyisistä työtehtävistä ja ideoida mahdollisia tulevaisuuden tehtäviä. Lisäksi arvioitiin ideoita olemassa oleviin resursseihin ja arvioitiin tätä kautta niiden toteuttamismahdollisuuksia sekä eteenpäin viemistä.

Hankkeen avulla haluttiin herättää ihmiset ajattelemaan uudella tavalla omasta työstään ja mahdollisuuksistaan sen suhteen. Tämä edellytti ensin sen käsittelyä ja tiedostamista, mitä kukin omasta työstään ja osaamisestaan ajattelee. Tavoitteena oli saada aikaan rohkeampi, motivoituneempi ja aktiivisempi tapa tehdä työtä. Pitkäntähtäimen tavoitteena oli edistää työmotivaatiota, työstä koettua tyydytystä ja iloa sekä lisätä työhyvinvointia.

Tarkoituksena oli myös pohtia yksikön nykyisiä tehtäviä ja arvioida niitä, niiden organisointia ja toteuttamista kriittisesti. Konkreettisena tavoitteena oli luoda suunnitelma yksikön tulevaisuuden tehtävistä ja pohtia, onko joitain tehtäviä tai kokonaisuuksia, joista yksikkö voisi luopua kokonaan ja vastaavasti taas ottaa vastuulleen jotain uutta.

Kaiken ym. kehittymisen avaintekijänä nähtiin vuorovaikutuksen ja keskustelukulttuurin kehittäminen. Tavoitteet toteutuivat osittain suunnitellun mukaisesti. Erityisesti asenteisiin ja motivaatioon liittyvien tavoitteiden osalta jäi vielä kehitettävää. Nykytehtävien määrityksen ja tulevaisuuden tehtävien pohtimisen osalta päästiin lopputulokseen, joskin niidenkin osalta tavoitteet olivat korkeammalla. Vertais-sparraus koettiin uutena hyödyllisenä menetelmänä. Myös asiakastyytyväisyystulokset nousivat hiukan. Työhyvinvointimittareita pystytään arvioimaan vasta 2013 vuoden osalta. Tavoitteiden saavuttamiseen vaikutti oletettavasti osaltaan myös MML:n tuleva organisaatiomuutos, joka tulee voimaan 1.1.2014. Käytännössä se tarkoittaa mm. sitä että nykyinen Hallintopalvelukeskus nykymuotoisena yksikkönä lakkaa olemasta.