Hovioikeuden toiminnan kehittäminen

Hovioikeuden työpaikkaselvityksessä, VMBaro-työtyytyväisyyskyselyssä ja muissa henkilökunnalle tehdyissä selvityksissä ja kyselyissä on ilmennyt, että henkilökunnan psykososiaalinen kuormitus on suuri. Yhtenä perussyynä tähän ovat työmäärään nähden liian vähäiset henkilöstöresurssit, mutta tärkeänä tekijänä ovat myös uudistustarpeet työn tekemisen tavoissa ja toiminnan organisoitumisessa.

Hovioikeus on ryhtynyt toimenpiteisiin niiden kehittämiseksi, mutta tarvitsee apua työpaikkaselvityksen, VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn ja muiden henkilökunnalle tehtyjen kyselyiden ja selvitysten analysoimiseen sekä kehittämistarpeiden kartoittamiseen. Lisäksi tarvitaan systemaattinen prosessi siihen, miten työhyvinvointia voidaan kehittää jatkuvasti.

Pidemmän tähtäimen tavoitteena on kehittää työn tekemisen tapoja, toiminnan organisoitumista ja työyhteisöä niin, että psykososiaalinen kuormitus vähenee ja työhyvinvointi lisääntyy. Tätä varten luodaan systemaattinen työhyvinvoinnin kehittämisprosessi. Prosessin luomiseksi analysoidaan tarkemmin hovioikeuden työpaikkaselvityksen, VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn ja muiden henkilökunnalle tehtyjen kyselyiden tuloksia sekä tehdään tarvittaessa haastatteluja. Prosessin rakentamisessa käytetään em. tulosten lisäksi myös työhyvinvoinnin kehittämistä koskevaa tutkimustietoa esimerkiksi siitä, millaisia ovat vaikuttavat työhyvinvoinnin kehittämisprosessit/interventiot.

Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus

Työterveyslaitoksen laatima rapotti on varsin onnistunut ja saanut myös henkilökunnalta hyvää palautetta. Analyysin tuloksia on pidetty oikeaan osuvina ja tutkijoiden asiantuntemukseen on katsottu voitavan luottaa. Tutkijoiden erinomaisen ammattitaidon lisäksi asiaan lienee vaikuttanut seuraavat seikat. Hovioikeus on tarkoituksella keskittänyt erilaisia selvityksiä ja kyselyitä samalle kalenterivuodelle. Näin on saatu kokonaisvaltaiset lähtötiedot hovioikeuden henkilökunnan työhyvinvoinnista, terveyteen liittyvistä riskeistä sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä kokemuksista. Henkilökunnalta on myös kerätty kehittämisideoita. Näitä kaikkia on hyödynnetty Työterveyslaitoksen tekemässä analyysissä. Työterveyslaitoksen tutkijat on perehdytetty viraston tehtäviin ja toimintaan sekä tehtyihin että meneillään oleviin uudistusprosesseihin. Tutkijoiden kanssa on pidetty säännöllisiä kokouksia, joissa työn edistymistä on seurattu ja tutkijat ovat saaneet tarvitsemaansa tukea analyysiensä ja päätelmiensä tueksi.

Tavoitteena pitkällä tähtäimellä on työtapoja sekä hovioikeuden toimintaa kehittämällä vähentää henkilökunnan psykososiaalista kuormittumista sekä parantaa työhyvinvointia. Tässä vaiheessa on vielä aikaista arvioida pitkän tähtäimen tavoitteiden toteutumista. Lyhyen tähtäimen tavoitteena on täydentää meneillään olevia uudistuksia kehitysehdotuksilla, joiden toteuttamisen mahdollisuutta lähdetään selvittämään hankkeen päätyttyä. Työterveyslaitoksen raportissa mainittuja suosituksia on jo osittain toimeenpantu tai niiden toimeenpanoa ollaan suunnittelemassa. Hovioikeudessa on meneillään useita kehittämishankkeita ja työtapoja on jo eräiltä osin muutettu. Jo varsin pitkällä olevista uudistuksista voidaan mainita erityisesti lainkäyttöhenkilökunnan perehdytyksen kehittäminen. Hovioikeudessa on mm. luotu esittelijöiden kolmivuotinen koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on perehdyttää esittelijät tehtäviinsä sekä valmentaa heitä tuomarin tehtäviin. Koulutusohjelma käynnistetään syksyllä 2022. Esittelijöille nimetään nykyään esittelijätuutorin lisäksi tuomarituutori. Myös uusien tuomareiden perehdytystä on kehitetty. Hovioikeuteen on perustettu kehityskeskustelujen kehittämistä suunnitteleva työryhmä, jonka toimikausi päättyy 30.9.2022.

Myös lähtöprosesseihin on kiinnitetty huomiota. Hovioikeudessa on otettu käyttöön lähtökeskustelut ja näitä varten on luotu esimiehiä ja henkilöstöä tukeva kysymyslista/lomake. Lainkäyttöhenkilökunnan istuntotahtia on päätetty hidastaa, esim. istuntovapaita viikkoja lisäämällä. Tämän tarkoituksena on keventää työtahtia siten, että lainkäyttöhenkilökunnalla on enemmän aikaa valmistella juttuja pääkäsittelyitä varten ja laatia ratkaisuja. Hovioikeuden toiminnan ja työprosessien kehittämistyötä jatketaan edelleen syksyllä 2022.Sovitut toimenpiteet aikataulutetaan ja vastuutetaan. Toimenpiteiden toimeenpanoa ja vaikutusta seurataan osastoilla ja johtoryhmässä sekä ryhdytään tarvittaviin lisätoimiin.