Hovioikeuden toiminnan kehittäminen

Hankkeen teema on työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen.

Hovioikeuden työpaikkaselvityksessä, VMBaro-työtyytyväisyyskyselyssä ja muissa henkilökunnalle tehdyissä selvityksissä ja kyselyissä on ilmennyt, että henkilökunnan psykososiaalinen kuormitus on suuri. Yhtenä perussyynä tähän ovat työmäärään nähden liian vähäiset henkilöstöresurssit, mutta tärkeänä tekijänä ovat myös uudistustarpeet työn tekemisen tavoissa ja toiminnan organisoitumisessa.

Hovioikeus on ryhtynyt toimenpiteisiin niiden kehittämiseksi, mutta tarvitsee apua työpaikkaselvityksen, VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn ja muiden henkilökunnalle tehtyjen kyselyiden ja selvitysten analysoimiseen sekä kehittämistarpeiden kartoittamiseen. Lisäksi tarvitaan systemaattinen prosessi siihen, miten työhyvinvointia voidaan kehittää jatkuvasti.

Pidemmän tähtäimen tavoitteena on kehittää työn tekemisen tapoja, toiminnan organisoitumista ja työyhteisöä niin, että psykososiaalinen kuormitus vähenee ja työhyvinvointi lisääntyy. Tätä varten luodaan systemaattinen työhyvinvoinnin kehittämisprosessi. Prosessin luomiseksi analysoidaan tarkemmin hovioikeuden työpaikkaselvityksen, VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn ja muiden henkilökunnalle tehtyjen kyselyiden tuloksia sekä tehdään tarvittaessa haastatteluja. Prosessin rakentamisessa käytetään em. tulosten lisäksi myös työhyvinvoinnin kehittämistä koskevaa tutkimustietoa esimerkiksi siitä, millaisia ovat vaikuttavat työhyvinvoinnin kehittämisprosessit/interventiot.