Henkilöstövoimavarojen suunnittelu

Hankkeen tavoitteena oli, että Oikeusministeriön hallinnonalan virastoissa löydetään tulevaisuuteen katsova, osallistava ja kompleksiseen toimintaympäristöön sopiva tapa johtaa omia henkilöstövoimavarojaan. Virastot pystyvät toimimaan muutostilanteissa, tunnistavat koko henkilöstön osaamispotentiaalin ja osaavat kehittää osaamista tulevaisuuden tarpeet huomioonottaen. Henkilöstösuunnittelu kytkeytyy osaksi viraston strategista johtamista ja toimintaa. Henkilöstösuunnittelussa ymmärretäään asioiden keskinäisriippuvuus sekä digitalisaation tuomat hyödyt toimintaan ja osaamisen kehittämisessä. Henkilöstö kokee olevansa viraston tärkein voimavara, jota kokonaisuutena kehittämällä  ja yksilöllisesti valmentamalla kasvatetaan viraston osaamispääomaa

Hanke koostui kahdesta osasta, joista ensimmäisessä toteutettiin kaksi henkilöstösuunnittelun valmennuspäivää virastojen hallintopäälliköille ja henkilöstövoimavarojen suunnittelusta vastaaville. Toisessa vaiheessa toteutettiin kaksi työpajaa, joissa työstettiin henkilöstösuunnittelun tukimateriaalia virastojen käyttöön.

Kokonaisuutta tarkastellessa (vaiheet 1 ja 2) onnistuimme herättämään uudenlaista ajattelua henkilöstösuunnittelun tulevaisuuslähtöisyydestä ja strategisuudesta. Heräsimme huomaamaan, ettei strateginen henkilöstösuunnittelu ole lähes lainkaan HR:n työtä, vaan nimenomaan johdon työtä, jota HR voi olla tukemassa. Ja ettei strateginen ja tulevaisuuslähtöinen henkilöstösuunnittelu oikeastaan kovinkaan paljon liity henkilöstön nykytilaan, vaan enemmänkin toiminnassa ja substanssinsa tapahtuvien muutosten ennakointiin.

Hankkeen konkreettisin tuotos muodostui tulevaisuuslähtöisen ja strategisen henkilöstösuunnittelun osa-alueiden valinnasta ja niiden tavoitetilojen kuvaamisesta sekä kysymyksistä, joiden avulla suunnataan keskustelua relevantteihin asioihin.