Helsingin hovioikeuden toiminnan kehittäminen – osastokohtainen pilotti

Helsingin hovioikeudessa on tunnistettu selkeä työn ja toiminnan kehittämistarve. Tarve liittyy yhtäältä hovioikeuden toimintaedellytyksiin. Hovioikeuden työtilanne on pahasti ruuhkautunut ja hovioikeudessa vireillä olevien valitusasioiden käsittelyajat ovat venyneet siten, että tietyissä jutturyhmissä ei pystytä antamaan ratkaisuja lain edellyttämässä kohtuullisessa ajassa. Tämä muodostaa vakavan uhkan kansalaisten oikeusturvalle (justice delayed is justice denied) ja rapauttaa luottamusta oikeusjärjestelmään. Toisaalta kysymys on myös hovioikeuden henkilöstön työhyvinvoinnista. Hovioikeuden henkilöstön liiallinen työmäärä ja työajan riittämättömyyden kokemus aiheuttavat jatkuvaa psykososiaalista kuormitusta.

Hankkeen konkreettisina tavoitteina ovat seuraavat:
1) Tunnistaa ja valita osastokohtaisesti pilotoitavaksi sellaiset pääkäsittelyprosessia kehittävät työskentelytapauudistukset, jotka voitaisiin monistaa käyttöön koko hovioikeuden laajuisesti.
2) Suunnitella toimiva prosessi valittujen toimintatapauudistusten pilotoimiseksi osastolla.
3) Sitouttaa osaston ihmiset sanottuun pilottiin ja onnistuneesti jalkauttaa sovitut uudistukset osastokäyttöön.
4) Tunnistaa pilotista saatavien tulosten avulla ne työskentelytapauudistukset, jotka tulisi ottaa käyttöön koko hovioikeuden laajuisesti.

Hankkeen kattotavoitteena on kehittää hovioikeuden työskentelytapoja siten, että 1) varmistetaan hovioikeuden toimintaedellytykset alati muuttuvassa ja haastavammassa toimintaympäristössä, 2) parannetaan kansalaisten oikeusturvatakeita (acess to justice) ja 3) parannetaan edellytyksiä hyvinvoivalle työyhteisölle.

Menetelminä käytetään:
– Asiantuntijakumppanin toteuttama Webropol-kysely osaston henkilöstölle,
– Kyselyn pohjalta suunnitteltu ja asiantuntijakumppanin fasilitoima osaston työpaja,
– Asiantuntijakumppanin kanssa yhteistyössä laadittu prosessimalli uudistusten jalkauttamiseksi, ja
– Asiantuntijakumppanin kanssa yhdessä suunniteltu raportointi ja seurantajärjestelmä.
Keskeinen filosofia valittavien työtapauudistusten tunnistamisessa ja jalkauttamisessa on lean-ajattelu.