Hätäkeskuspäivystäjien posttraumatyöpajan pilotointi

Hätäkeskuspäivystäjä kohtaa työssään traumaattisia tilanteita esim. kouluampumistapauksissa, muissa väkivaltaa tai sen uhkaa sisältävissä hälytystehtävissä sekä voimakasta kumulatiivista stressiä esim. perheväkivalta, henkirikos jne. tilanteissa. Hätäkeskuspäivystäjän työkyvyn ja työterveyden ylläpitämiseksi traumaattisten tilanteiden tai kumulatiivisen stressin purkaminen on välttämätöntä. Hätäkeskuslaitoksessa on jälkipuintiverkosto, jossa defusing-ohjaaja käy
traumaattisen tilanteen tuoreeltaan läpi. Tämä ei kuitenkaan aina riitä, sillä stressi voi myös kumuloitua.

Kyseessä olevalla hankkeella etsitään ratkaisuja operatiivisen henkilöstön työkyvyn kehittämiseen ja
parantamiseen. Hätäkeskuslaitoksen jälkipuintiverkosto kehittää laajemmassa hankeessa jälkipuintikäytäntöjä. Tavoitteena on että jokaisessa hätäkeskuksessa on jälkipuinti-istuntojen vetäjiä, istunnot järjestetään aina tilanteiden niin vaatiessa ja että koko henkilöstö on tietoinen jälkipuinnin toteutuksesta ja käytännön organisoinnista. Lisäksi nämä posttraumatyöpajat ovat osa työkyvyn tukemisen kehittämistoimintaa.

Vertaistukiohjaajien koulutus 3 pv:

Pelastusalan vertaispurkuohjaajakoulutus defusing-ohjaajille perustuu poliisilla yhä yleisemmin käytössä olevaan vertaistukikeskustelumalliin, jota käytetään pohjana pelastustoimen henkisen työsuojelun vertaistukea kehitettäessä. Vertaispurkukeskustelu on defusing-istunnosta kehitelty toimintamuoto, joka koostuu lyhyestä ryhmäistunnosta ja mahdollisista yksilöllisistä purkuista. Tämä koulutus toimii pohjana myös tuleville pelastustoimen post-traumatyöpajoille, joiden toteuttaminen edellyttää vertaispurkuohjaajakoulutuksen saaneiden henkilöiden mukanaoloa.

Käytännönläheinen koulutus sisältää yksilön tukemiseen kriisissä painottuvia luentoja ja keskusteluharjoituksia sekä one-on-one -yksilökeskusteluja. Luennot keskittyvät tilanteisiin, joissa yksilökeskustelut koulutetun vertaistukihenkilön kanssa ovat tarpeen ja tehokkaimmillaan. Lisäksi käsitellään yksilökeskustelujen tavoitteita ja vertaistukihenkilön tehtäviä.

Keskusteluharjoituksissa harjoitellaan keskustelujen käymistä todellisiin tapahtumiin perustuvien esimerkkien avulla. Harjoitukset toteutetaan pienryhmissä ja niitä havainnoidaan sekä reflektoidaan.

Posttraumatyöpaja, 3 pv:

purkukeskustelut, luennot, psykoterapia, EMDR, hengitys- ja rentoutumisharjoitukset ym.

Hätäkeskuspäivystäjien työkyky ja työssä jaksaminen paranee merkittävästi. Käytännössä tulokset näkyvät sairauspoissaolojen vähentymisensä, eräiden lieveilmiöiden, kuten alkoholin ja päihteiden käytön vähentymisenä, sekä jopa itsemurhien vähentymisenä. Asianmukaisilla trauman käsittelymalleilla voidaan pidentää hätäkeskuspäivystäjien työuria. Hankkeen avulla saadaan jälkipuinti-istuntojen vetämiseen ja vertaistuen antamiseen koulutettuja henkilöitä hätäkeskuksiin.

Päättymisvaiheen kuvaus

Asetimme tavoitteeksi, että henkilöt, jotka työpajaan osallistuvat, saavat apua kumulatiivisesta stressistä
aiheutuvan kuormituksen purkamiseen. Jokainen osallistujan tilanne oli tietysti yksilöllinen, mutta 12 hengen joukossa oli neljä henkilöä, joilla oli vuonna 2021 sairauspoissaoloja 86-114 päivää. Näiden neljän osalta yhden sairastelutilanne on jatkunut edelleen, mutta muiden poissaolot ovat vähentyneet max. 20 päivään.

Hätäkeskuslaitoksen vetoryhmä jäi pohtimaan sitä, että pitää varata riittävästi aikaa koko viikon kestävään
työpajaan ja mitään muita työtehtäviä ei voi ottaa hoidettavaksi samaan aikaan. Työpajan vetämiseen ja
isännöintiin liittyvät käytänteet tuli opiskeltua ja seuraamalla kokenutta vetäjää saa roolin hyvin haltuun jatkoa varten.

Posttraumatyöpajan jälkeen julkaistiin juttusarja intranetissä mukana olleiden kokemuksista ja tällä haluttiin mm. pohjustaa sitä, että seuraavaan työpajaan tulisi hakijoita, joille työpajan anti on tarpeellinen.