Hätäkeskuspäivystäjien posttraumatyöpajan pilotointi

Hankkeen teemana on Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen

Hätäkeskuspäivystäjä kohtaa työssään traumaattisia tilanteita esim. kouluampumistapauksissa, muissa väkivaltaa tai sen uhkaa sisältävissä hälytystehtävissä sekä voimakasta kumulatiivista stressiä esim. perheväkivalta, henkirikos jne. tilanteissa. Hätäkeskuspäivystäjän työkyvyn ja työterveyden ylläpitämiseksi traumaattisten tilanteiden tai kumulatiivisen stressin purkaminen on välttämätöntä. Hätäkeskuslaitoksessa on jälkipuintiverkosto, jossa defusing-ohjaaja käy
traumaattisen tilanteen tuoreeltaan läpi. Tämä ei kuitenkaan aina riitä, sillä stressi voi myös kumuloitua.

Kyseessä olevalla hankkeella etsitään ratkaisuja operatiivisen henkilöstön työkyvyn kehittämiseen ja
parantamiseen. Hätäkeskuslaitoksen jälkipuintiverkosto kehittää laajemmassa hankeessa jälkipuintikäytäntöjä. Tavoitteena on että jokaisessa hätäkeskuksessa on jälkipuinti-istuntojen vetäjiä, istunnot järjetetään aina tilanteiden niin vaatiessa ja että koko henkilöstö on tietoinen jälkipuinnin toteutuksesta ja käytännön organisoinnista. Lisäksi nämä posttraumatyöpajat ovat osa työkyvyn tukemisen kehittämistoimintaa.

Vetaistukiohjaajien koulutus 3 pv:

Pelastusalan vertaispurkuohjaajakoulutus defusing-ohjaajille perustuu poliisilla yhä yleisemmin käytössä olevaan vertaistukikeskustelumalliin, jota käytetään pohjana pelastustoimen henkisen työsuojelun vertaistukea kehitettäessä. Vertaispurkukeskustelu on defusing-istunnosta kehitelty toimintamuoto, joka koostuu lyhyestä ryhmäistunnosta ja mahdollisista yksilöllisistä purkuista. Tämä koulutus toimii pohjana myös tuleville pelastustoimen post-traumatyöpajoille, joiden toetuttaminen edellyttää vertaispurkuohjaajakoulutuksen saaneiden henkilöiden mukanaoloa.

Käytännönläheinen koulutus sisältää yksilön tukemiseen kriisissä painottuvia luentoja ja keskusteluharjoituksia sekä one-on-one -yksilökeskusteluja. Luennot keskittyvät tilanteisiin, joissa yksilökeskustelut koulutetun vertaistukihenkilön kanssa ovat tarpeen ja tehokkaimmillaan. Lisäksi käsitellään yksilökeskustelujen tavoitteita ja vertaistukihenkilön tehtäviä.

Keskusteluharjoituksissa harjoitellaan keskustelujen käymistä todellisiin tapahtumiin perustuvien esimerkkien avulla. Harjoitukset toteutetaan pienryhmissä ja niitä havainnoidaan sekä reflektoidaan.

Posttraumatyöpaja, 3 pv:

purkukeskustelut, luennot, psykoterapia, EMDR, hengitys- ja rentoutumisharjoitukset ym.

Hätäkeskuspäivystäjien työkyky ja työssä jaksaminen paranee merkittävästi. Käytännössä tulokset näkyvät sairauspoissaolojen vähentymisensä, eräiden lieveilmöiden, kuten alkoholin ja päihteiden käytön vähentymisenä, sekä jopa itsemurhien vähentymisenä. Asianmukaisilla trauman käsittelymalleilla voidaan pidentää hätäkeskuspäivystäjien työuria. Hankkeen avulla saadaan jälkipuinti-istuntojen vetämiseen ja vertaistuen antamiseen koulutettuja henkilöitä hätäkeskuksiin.