Hallitse työtäsi – ettei työ hallitse sinua

Hankkeen tavoittena on, että uudet työntekijät, erityisesti nuoret esittelijät, sitoutuvat hovioikeudessa työskentelyyn ja pystyvät hallitsemaan henkistä työkuormitustaan paremmin. Hankkeen avulla on mahdollista muuttaa olemassaolevaa työkulttuuria avoimemmaksi ja se näkyy myös päivittäisessä työarjessa. Lisäksi on mahdollista löytää tapoja mallintaa kuormittavien asioiden kohtaamista ja puhumista työyhteisössä.

Hanke toteutettiin koko henkilökunnalle suunnatulla kick off -tilaisuudella ja työnohjausryhmällä (6-8 henkilöä), kokoontumiskertoja oli viisi. Kick off -tilaisuutta edelsi alkukeskustelu (hankkeen vastuuhenkilöt ja psykologi) sekä samalla kokoonpanolla loppukeskustelu hankkeen päätteeksi. 

Aikaisemmin, varsinkaan lainkäyttöhenkilökunnan keskuudessa, jaksamisesta ja henkisestä työkuormituksesta ei olla juurikaan keskusteltu. On totuttu keskustelemaan lähinnä ns. kovista faktoista, ei niinkään työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Jokaisessa viidessä ryhmäkokoontumisessa oli 6-8 osallistujaa. Työterveyspsykologia ja osallistujia haastatellen saadun tiedon mukaan keskustelun aiheita ja puhetta riitti joka kerta hyvin koko varatun 1,5 tunnin ajan. Ryhmien kokoonpanot vaihtelivat. Samoin keskusteluaiheet vaihtelivat osallistujien mukaan.

Hankkeen lopuksi pyydettiin antamaan palautetta keskusteluista, mutta vastauksia tuli vain muutama (4 kpl/n. 60:stä). Vähäinen määrä saattoi johtua siitä, ettei kyselyä pystynyt tekemään anonyymisti. Palaute oli voittopuolisesti positiivista ja osin toivottiin mahdollisuutta jatkaa ryhmäkeskusteluja. Palautteen vähäisen määrän vuoksi ryhmäkeskustelujen jatkotarpeesta ei kuitenkaan voitane vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Työhyvinvointihanke pitää räätälöidä kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tämä hanke itsessään antoi tietoa siitä, missä meillä on kehittämishaasteita ja että meidän tulee avoimesti keskustella työn tekemiseen ja suunnitteluun liittyvistä asioista sekä kehittää vuorovaikutustaitojamme.