Haasteellinen työympäristö – työturvallisuus ja työhyvinvointi

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus sijoittui vuonna 2009 väliaikaisiin tiloihin.  Tämä kuormitti henkilöstön työssä jaksamista.  Lisäksi arkitoimintaan liittyvissä tilanteissa oli sattunut ennalta arvaamattomia tilanteita, jotka olivat vaarantaneet henkilöstön turvallisuutta ja lisänneet turvattomuuden tunnetta.  Käräjäoikeuden johtoryhmä päätti aloittaa työturvallisuutta ja työhyvinvointia parantavan hankkeen yhdessä koko henkilöstön kanssa. Turvakoulutusosiossa oli mukana henkilökuntaa myös muista oikeushallinnon alaisista virastoista Joensuusta.

Hanke jakautui työturvallisuutta koskevaan osioon – haastavan asiakkaan kohtaaminen ja varsinaiseen työhyvinvointia koskevaan osioon.  Ensimmäinen osio oli yhteistyössä muiden virastojen kanssa toteutettu koko päivän mittainen koulutustilaisuus, toisessa osiossa oli luentoja, ennakkotehtäviä, haastatteluja ja keskustelutilaisuuksia, joissa keskityttiin myös työyhteisötaitoihin.  Henkilökunnalle pidettiin tilaisuuksia ilman esimiehiä. 

Käräjäoikeuden johtajia ja lähiesimiehiä opastettiin muutostilanteiden johtamiseen ja vahvistettiin henkilökunnan työhyvinvointia muutostilanteissa pyrkien henkilökunnan avoimeen keskusteluun ilman esimiehiä.  Kouluttaja kokosi palautteet alaisilta esimiehille ja esimiehiltä alaisille ja kävi ne läpi kummankin ryhmän kanssa. 

Hankkeesta tuli esille selvä tiimityöskentelyn tarve eri osastoilla ja tämä toteutettiin. Näin saavutettiin parempi työn tasainen ja oikeudenmukainen jakaantuminen. Henkilökunnan turvallisuuden tunne vahvistui, koska löydettiin uusia toimintamalleja siitä, kuinka toimia haastavissa tilanteissa.  Työpaikan ilmapiiri tuli rohkeammaksi ja iloisemmaksi hankkeen aikana, työyhteisössä uskalletaan ja osataan puhua nyt rohkeammin vaikeistakin asioista.