Avoimesti eteenpäin -avoin toimintakulttuuri työhyvinvoinnin tukena organisaatiomuutoksessa

Hankeen taustalla on hallituksen linjaus maakuntien perustamisesta vuoden 2020 alusta alkaen jolloin nykyiset virastot lakkautetaan. Maakuntauudistus tulee jatkoksi useita vuosia jatkuneille, koko virastokenttää koskeneille organisaatiouudistuksille.
Hankkeen avulla pyrittiin turvaamaan palveluiden jatkuvuus, laadukkuus ja henkilöstön työkyky muutoksessa panostamalla seuraaviin:
1.Avoimen ja välittävän toimintakulttuurin edistäminen 2.Muutosviestintä tukemaan työhyvinvointia ja nostamaan esille organisaation vahvuuksia ja mahdollisuuksia.
3.Työhyvinvointia tukevan, osallistavan johtamiskulttuurin edistäminen 4.Osaamisen varmistaminen 5.Verkostoitumisen edistäminen
Kaiku- rahoituksen avulla:

– Hankittiin KAIKU-hankeryhmälle coachausta
– Toteutettiin 21 puheeksiottotyöpajaa esimiehille (á ½ pv)
– Järjestettiin ”Muutoksessa tukeminen” -työpaja työsuojeluhenkilöstölle kehittämisasiantuntijoille ja sisäisille työnohjaajille (1 pv)
– Tarjottiin esimiehille ja luottamusmiehille Onnistu muutosjohtamisessa -valmennus (5x½ pv)
– Tarjottiin alueellisiin työvoimapalvelukokeiluihin osallistuvien TE-toimistojen esimiehille muutoskeskusteluvalmennusta (2h)

Hankkeen tavoitteet tulevat toteutumaan vähitellen ja välillisesti ja osana mm. virastojen yhteistä Uudistumisohjelmaa. Puheeksiotto- ja muutosvalmennukset on tarjottu kaikkien 31 viraston esimiehille saman sisältöisenä ja vaikutukset on saatu näin ulottumaan koko virastokenttään. Hankkeen myötä muodostuivat yhdenmukaiset puheeksiottokäytännöt ja ohjeistus esimiehille. Hankkeen avulla on edistetty työsuojeluhenkilöstön ja muiden henkilöstöä tukevien asiantuntijoiden (sisäiset työnohjaajat, kehittämisasiantuntijat) verkottumista.

Innovatiivisinta hankkeen antia ovat olleet erilaiset etä- ja virtuaalitoteutukset, intran muutossivusto sekä verkkotyökalun käyttö osallistamisen välineenä eri tilanteissa. Näiden kehittelyä ja hyödyntämistä on jatkettu v. 2017 myönnetyn jatkorahoituksen turvin. Virastokohtaisen tuen tarve lisääntynee muutoskuormituksen kasvaessa ja maakuntauudistuksen edetessä eri tavoin eri maakunnissa. Tuen tarve jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.