Assistentti 2.0

Assistenttipalvelut ovat organisaatiossamme nykyisellään siiloutuneita ja sisällöltään eri tasoisia. Assistenttien työmäärä jakautuu organisaatiossa erittäin epätasaisesti ja tehtävien vastuualueet vaihtelevat – organisaatiotasolla on ns. kohtaanto haasteita työn ja tekijöiden välillä.

Poikkeustilanteissa sijaistukset ja töiden jakaminen eivät ole toteutuneet toivotulla tavalla. Organisaatioon rekrytoidut uudet assistentit eivät sitoudu organisaatioomme ja assistenttien lähtövaihtuvuus on ollut nousujohteinen. Assistenttien työhyvinvointi on kuormituksen takia heikentynyt. Korona-aika on aiheuttanut myös sen, että apua on entistäkin vaikeampi pyytää ja saada. Assistentit työskentelevät hyvin itsenäisesti keskuksissa. Työtehtävät eivät ole samankaltaisia muiden samassa organisaatioyksikössä työskentelevien kanssa eikä myöskään assistenttien organisatorinen esihenkilö ole tämän tehtäväkentän substanssiasiantuntija.

Assistenttien osaamistasoissa ja motivaatiossa tehtäviä ja vastuita kohtaan on hajautuneisuutta, osa kokee urakehityksenä sen, että siirtyy pois varsinaisista assistenttitehtävistä organisaatiossamme. Kyseessä on laaja-alaisempikin assistenttityön murros, mitä odotetaan tulevaisuuden assistenteilta ja mitä osaamisia se vaatii – rakentamalla yhtenäisiä assistenttityön osaamisia varmistamme, että valmiudet olisivat tulevaisuuden assistenttityöhön ovat kohdillaan.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Parempi työkyky ja vähentyneet henkilöstökustannukset
Vahvistamalla osallistujien kykyä hyödyntää tietoa ja myönteisyyttä itsensä johtamisessa tehokkaammin. Sairaspoissaolojen aiheuttamien vaikutusten hallinnointi sekä niiden vähentämisen tavoite.

Parantunut työnteon tehokkuus ja vaikuttavuus
Antamalla osallistujille välineitä toimia muutostilanteissa tarkoituksenmukaisemmin ja kykyä priorisoida työtään. Sisäisten hallinnollisten tukiprosessien tehostuminen sekä prosessien rajapintahaasteiden tunnistaminen kasvoi.

Suurempi vaikuttavuus ja tuloksentekokyky organisaatiossa
Oman työn merkityksen kirkastaneelle, motivoituneella ja innostuneella assistenttiryhmällä on aiempaa paremmat edellytykset saavuttaa asetetut tavoitteet ja kehittää omaa työtään. Yhteisöllisyyden ja kollegiaalisuuden paraneminen assistenttien keskuudessa ja sitä kautta työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen paraneminen.

Hanke onnistui oikein hyvin muutoksen valmistelussa ja muutokseen oltiin selkeästi paljon valmistautuneempia, vaikkakin tavoitteet asetettiin ryhmän ulkopuolelta. Ryhmäytyminen tuki selkeästi muutosta ja muutosvastarinta vaihtui enemmänkin yhdessä asioiden pohtimiseksi, haastamiseksi sekä ratkaisujen etsimiseksi. Assistenttityön pääfokus vahvistui hankkeen myötä johdon ja esihenkilöiden tukemiseen ja avustamiseen, joten hankkeella on vaikutuksia henkilöstökokemukseen verrattuna assistenttien aiempaan melko laajaan rooliin koko yksikön henkilöstön tukemisessa.