Asiatuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu

Vuoden 2011 alussa käynnistettiin neljässä käräjäoikeudessa kahden vuoden kokeilu asiantuntijan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa. Tuomarin lisäksi sovitteluun tuli mukaan eroperhetyöskentelyyn perehtynyt psykologi tai sosiaalityöntekijä. Moniammatillinen työskentely sovittelussa oli aivan uutta. Ennen varsinaista kokeilun alkamista kuntasektorin asiantuntijat (psykologit ja sosiaalityöntekijät) toivat esiin, että työnohjaus on olennainen osa heidän työtään. Tuomioistuimen edustajille työnohjaus oli uusi työskentelytapa. Hankkeen ohjausryhmässä nähtiin tärkeäksi, että työnohjaus tulisi osaksi kokeilua ja keväällä 2011 työnohjausprojektille saatiin rahoitus Valtiokonttorista. Tämän lisäksi hanketyöskentelyä on tuettu järjestämällä hanketyöskentelyn tueksi valtakunnallista koulutusta hankkeen ohjaus- ja koulutustyöryhmän määrittelemällä tavalla. Koulutus on toteutettu Oikeusministeriön koulutusyksikön tuottamana, yhteistyössä hankkeen vastuutuomarin ja koulutustyöryhmän kanssa.

Työnohjauksella tavoiteltiin asiantuntija-avustajien ja tuomareiden välisen yhteistyön kehittämistä. Lähtökohtana oli, että refleksiivinen ja dialoginen työskentelyote auttaa kahden eri ammattikunnan yhteistyön kehittämisessä. Koska kyseessä oli kaksi, toisilleen lähes täysin vierasta ammattikuntaa, työnohjauksella tavoiteltiin myös yhteisen, parhaaksi katsotun valtakunnallisen toimintatavan rakentamista. Lisäksi työnohjausta pidettiin mahdollisuutena käsitellä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa esiin tulleita haasteellisia ja kuormittavia tilanteita. Työnohjauksen tavoitteeksi asetettiin myös poikkeuksellisesti tiedon tuottaminen ja raportointi hankkeen ohjausryhmälle kehittämistyön kannalta olennaisista ilmiöistä ja kullakin paikkakunnalla noudatetuista menettelytavoista.

Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu -hanke muuttaa käytännössä huomattavasti lapsiasioiden käsittelymallia käräjäoikeuksissa. Tällä hetkellä pilotointia kokeilevat käräjäoikeudet ovat vakuuttuneita toimintamallin toimivuudesta. Asiantuntija tuo sovitteluistuntoihin lisäarvoa erityisesti lapsen kehityksellisten tekijöiden sekä konfliktissa olevien perheiden tilanteen käsittelyyn. Asiantuntijat omaavat vankan kokemuksen ns. perheneuvoloissa tapahtuvista perheasioiden sovittelutoiminnasta. Nyt kaksi eri lähtökohdista tekevää henkilöstöryhmää yhdistävät pilottitoiminnan puitteissa oman osaamisalueensa yhteisen tavoitteen hyväksi. Tuota osaamisen yhdistämistä ja uuden työskentelytavan luomista on tuettu työnohjauksellisin keinoin.

Työnohjaus on saanut erittäin positiivisen palautteen. Sekä tuomarit että kuntien asiantuntija-avustajat ovat kokeneet työnohjauksen hyvin keskeisenä elementtinä hanketyöskentelyn onnistumiseksi. Kokeilupaikkakuntakohtaiset työnohjausryhmät toivat loppuarvioinnissa esille tyytyväisyytensä työnohjauksen rakenteeseen. Työnohjaajapari järjesti neljä työnohjauspäivää jokaiselle kokeilupaikkakunnalle, yhteensä 16 työnohjauspäivää loppuvuoden 2011 – syksyn 2012 aikana. Hankkeeseen osallistuvat tuomarit ja asiantuntija-avustajat pitivät tärkeänä, että jonkinlainen yhteinen perusta yhteiselle työskentelylle oli ehditty saada aikaan koulutusten ja työtilanteiden kautta ennen kuin työnohjaus alkoi. Työnohjaus nähtiin antoisana ja tarpeellisena ja sen välttämättömyyttä korostettiin jatkoakin ajatellen. Lisäksi työnohjaus nähtiin oleellisena työvälineenä, kun liikutaan vaikeissa rajapinnoissa lapsen etua huomioitaessa. Työnohjausta pidettiin myös työn laadun varmistajana.