Apua aivoille

Apua aivoille -hankkeella haluttin parantaa koko henkilöstön kognitiivisen ergonomian ymmärrystä ja erilaisia keinoja, joilla jokainen voi kuormitustaan helpottaa sekä yksilö- että ryhmätasolla. Kehittämistoimet tulivat hankkeen myötä koko henkilöstön tietoisuuteen. Aivotyö -kuormitus tuli tunnetuksi käsitteeksi.

Eri valmennusyhmiin osallistuneet kommentoivat omien valmiuksiensa parantuneen psykososiaalisen kuormituksen hallinnan osalta. Koko henkilöstön tietotyön toimintaedellytyksiä kehitettiin ja parannettiin esimiesten valmiuksia etäjohtamisessa sekä vertaistuen hyödyntämisessä.

Talotasoisesti julkaistiin uusia kokouskäytänteitä ja parannettiin mm. ns. hiljaisten huoneiden työvälineistöä. Opimme, että strategia ja johdon tuki vie kehittämisen osaksi jokaisen arkea. Aktiivinen uutisointi intrassa ja esimiesten sparraus kaikissa hankkeen vaiheissa tärkeitä.

Hanke sai positiivista palautetta myös työterveyshuollon ja Työterveyslaitoksen asiantuntijoilta. Verkkoa hyödyntäen parempi osallistumisen mahdollisuus koko henkilöstölle: Isotkin skype-webinaarit saadaan osallistaviksi, kun osallistujat jakaantuvat välillä pari/ryhmäpohdintoihin erillisiin pienempiin skype-keskusteluihin. Kaikki luennot ja muu aineisto kannattaa uutisoida ja tallentaa intraan keskitetyn otsikon alle pysyvästi.

Tämän tyyppisissä hankkeissa on varauduttava myös siihen, että suunniteltuja aikatauluja voidaan joutua muuttamaan eri syistä (esim. organisaatiomuutokset).

Hankkeen tavoitteet vaikuttavat onnistuneen hyvin tässä vaiheessa. Hankkeeseen sisältynyt esimiesten valmennus etäjohtamisen osalta koettu tarpeelliseksi. Hankkeen vaikutus jatkuu 2020, jolloin lähdetään toteuttamaan työryhmä- ja paikkakuntatasoisia työyhteisövalmennuksia sekä esimiesten valmennusta vaikeisiin puheksiotto-tilanteisiin.