Uuden työn Kaiku-palkinto kilpailu: Uutta oppia matalalla kynnyksellä

Kun on tarve oppia uutta ja osallistuminen koulutuksiin on tehty helpoksi, se tulee tehtyä. Hämeen ELY-keskuksessa on rakennettu uudenlaista oppimisen kulttuuria ja uusia yhdessä oppimisen käytäntöjä arkeen. Kokemukset kertovat, että homma toimii.  

Hämeen ELY-keskuksessa on eletty isojen muutosten aikaa, joiden aikana henkilöstön resurssien kehittäminen on jäänyt vähemmälle. Loppuvuodesta 2018 toteutetussa osaamiskyselyssä nousikin esiin toiveita ja koulutustarpeita mm. erilaisiin käytössä oleviin ohjelmiin liittyen.

Vaikuttavia tekijöitä olivat myös ELY-keskuksen asiantuntijatyön kaksi erilaista puolta: itsenäisyys ja verkostoituneisuus. Asiantuntijaorganisaatiossa on paljon yksin tekemistä, jolloin oman osaamisen kehittäminen jää pitkälti omalle vastuulle. Toisaalta myös organisaation monipaikkaisuus tuo omat haasteensa. VM-Barossa oli lisäksi herännyt toive yhteisöllisyyden parantamisesta sekä huoli tulevista muutoksista lähinnä maakuntauudistukseen liittyen.

– Kävi ilmi, ettei henkilöstöllä ole aikaa tutustua erilaisiin koulutustarjontoihin eikä myöskään osallistua koulutuksiin. Tämän pohjalta ajattelimme, että asiaa voisi edesauttaa yhdessä oppimalla ja tarjoamalla matalan kynnyksen mahdollisuuksia tulla mukaan, yksikön päällikkö Teea Lyytikäinen ja suunnittelija Laura Jalli kertovat.

Ratkaisu löytyy eOppivasta ja sujuvammasta työarjesta

Hämeen ELY-keskuksessa ratkaisuksi löytyi valtion digitaalinen oppimisympäristö eOppiva. Tammikuusta 2019 lähtien eOppivan laajasta koulutustarjonnasta on valittu opintopiirejä, joihin voi tulla mukaan ilman ennakkoilmoittautumista ja sen suurempaa valmistautumista.

Osallistumiskynnys on haluttu pitää mahdollisimman matalana.

Parin viikon välein pidettävissä eOppiva-opintopiireissä kukaan ei ole ”opettaja”. Aiheet on sovittu etukäteen, kuten myös henkilöt, jotka tutustuvat materiaaliin ja valitsevat ennakkoon opintopiirissä yhdessä katsottavat videotallenteet. Opintopiirissä keskustellaan esiin nousevista kysymyksistä ja tehdään valmiita harjoitteita mahdollisuuksien mukaan.

Osaamiskyselyn perusteella uutta on haettu myös kolmiosaisesta Sujuvampi työarki -valmennussarjasta. Kyseessä on kehittämisprosessi, jossa keskitytään mm. työn imuun ja motivaatioon, itsen johtamisen työkaluihin sekä työn merkitykseen ja monipaikkaisuuteen.

– Valmennussarjan tarkoituksena on toimia tukena muille osaamisen kehittämisen innovaatioille, kuten eOppiva opintopiireille. Toiveena on, että henkilöstömme motivaatio itsensä ja työyhteisön kehittämiseen kasvaa ja he saavat parempia välineitä johtaa omia kehittämisprosessejaan, Lyytikäinen ja Jalli sanovat.

eOppivan tilaisuuksiin on helppo hypätä mukaan, koska osallistumiskynnys on matala ja tilaisuudet ovat vapaamuotoisia. Jokainen voi itse päättää osallistumistarpeensa tarjolla olevien aiheiden mukaan.

Koulutusta moniin tarpeisiin

Hämeen ELY-keskuksen kokemusten mukaan verkossa tarjolla oleviin matalan kynnyksen koulutuksiin ja opintopiireihin on helppo osallistua, kun joku on valinnut materiaalit valmiiksi ja hoitanut järjestelyt.

– Ihmiset ovat erilaisia ja he kaipaavat eri tavoin toteutettuja koulutuksia. Tässä kokeilussa emme tuota uutta materiaalia, vaan tarjoamme sen henkilöstölle eri muodossa. Pyrimme pitämään yllä henkilöstön tietoteknistä osaamista ja vahvistamme yhteisöllisyyttä, yhdessä oppimista sekä jaettua asiantuntijuutta, Lyytikäinen ja Jalli pohtivat.

Oppimisen kulttuurin kehittäminen on jatkuva prosessi. Osaaminen ylläpitäminen vaikuttaa työn sujuvuuteen ja sitä kautta asiakaspalveluun. Asiantuntijaorganisaatiossa itsensä johtamisen taidot, tiimityöskentelytaidot ja työn kytköksien sekä merkityksellisyyden ymmärtäminen vaikuttavat positiivisesti työn laatuun ja sujuvuuteen.

eOppiva on otettu omaksi

Hämeen ELY-keskuksessa jatketaan hyväksi opittua toimintatapaa, koska opintopiirityyppinen toiminta on sopinut työyhteisöön ja osallistujia on riittänyt. Opintopiirien kautta yhteisöllisyys kehittyy ja työntekijät saavat työkaluja oman toimintansa kehittämiseen.

– Toivomme, että eOppiva herättää innostusta tutkia muutakin koulutustarjontaa ja motivaatiota oman osaamisen kehittämiseen”, Lyytikäinen ja Jalli summaavat.

Tätä kautta työhyvinvointi ja työn tehokkuus lisääntyvät.

Hämeen ELY-keskuksessa innostetaan kuuntelemaan henkilöstön toiveita, hyödyntämään olemassa olevaa koulutustarjontaa sekä kokeilemaan rohkeasti erilaisia toimintamalleja. Toimintatapa on monistettavissa myös muihin organisaatioihin.

Mikä Hämeen ELY-keskus?

  • Hämeen ELY-keskuksessa hoidetaan elinkeinot-, työvoima- ja osaaminen- sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueiden tehtäviä.
  • Tehtäviä ovat mm. yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut, maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen, työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys, osaaminen ja kulttuuri, ympäristönsuojelu, alueiden käyttö, yhdyskuntarakenne, kulttuuriympäristön hoito, luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö, vesivarojen käyttö ja hoito sekä ympäristötiedon tuottaminen
  • Lisäksi Hämeen ELY-keskuksella on valtakunnallisia erikoistumistehtäviä ja muita toimialueen rajoja ylittäviä tehtäviä. Lue lisää: ely-keskus.fi

Teksti: Sari Okko | Kuvat: Hämeen ELY-keskus