Hyppää sisältöön

Dialogi

Kesto 60-120 min

Mikä

 • Keskustelu ymmärryksen lisäämiseksi asioista, toisista ja itsestä.
 • Dialogi on keskustelun muoto, jonka tavoite on tasa-arvoisessa, keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen ilmapiirissä ilman yksimielisyyden tavoitetta lisätä ymmärrystä käsiteltävästä asiasta, toisista ja itsestä.
 • Parhaimmillaan dialogi on kuuntelun ja vuorovaikutuksen kautta yhdessä tapahtuvaa kokemuspuhetta, ajattelua ja oppimista.

Milloin

 • kun koetaan hyväksi varata jonkin tärkeäksi koetun asian käsittelylle pikaratkaisujen sijaan aikaa ja tilaa
 • kun koetaan että asiaa edistää luottamuksen rakentuminen ja sitä tukeva sosiaalisesti turvallinen ilmapiiri
 • kun on tärkeää antaa tilaa erilaisille näkemyksille ja siten näkökulmien moninaisuuden, kokemuspuheen ja muiden kuuntelun kautta lisätä ymmärrystä asiasta
 • kun halutaan antaa mahdollisuus ennalta-arvaamattomille oivalluksille, uutta tuottavalle ajattelulle ja oppimiselle

Mitä

 • Varatkaa aika ja paikka. Ainakin ensimmäisellä kerralla aikaa mieluummin enemmän kuin vähemmän, jotta ehditte harjoitella ja keskustelun jälkeen myös keskustella dialogikokemuksestanne.
 • Ennen keskustelua sopikaa aihe ja rajatkaa se tarkoituksenmukaisesti
 • Valitkaa keskustelun vetäjä tai vetäjät, jotka huolehtivat tilaisuuden kulusta ja tarvittavista ohjaustoimenpiteistä. Myös vetäjä osallistuu keskusteluun.
 • Suotuisin tilanne dialogille on kokoontua yhteen ja muodostaa keskustelurinki (tuolit ringissä ilman pöytiä).
 • Jos kaikkien ei ole mahdollista kokoontua paikanpäälle, voi olla tarkoituksenmukaisinta hoitaa dialogi siten, että kaikki osallistuvat esimerkiksi Teamsissa (kamerat päällä ja mahdolliset muut sovitut toimintatavat).
 • Käykää yhdessä läpi dialogimateriaali (ainakin dialogin pelisäännöt sekä 11 kikkaa tuhota dialogi), jonka tavoitteena on auttaa osallistujia hahmottamaan dialogissa tavoiteltua vuorovaikutuksen tapaa. Tämän lisäksi etenkin keskustelun vetäjän on hyvä perehtyä tarjolla oleviin keskustelun vetäjän ohjauskortteihin.
 • Toisin kuin ehkä tyypillisissä palavereissa on hyvä ennen aloitusta käydä läpi pelisäännöt ja myös hieman virittäytyä aiheeseen ja tilanteeseen. Virittäytymisen tavoite on luoda luottamusta ja suotuisaa ilmapiiriä varsinaiseen keskusteluun. Virittäytyminen voi olla jokin yleisesti käytetty menetelmä, joka saa orientoitumaan aiheeseen tai vaikkapa lyhyt esittäytyminen ja henkilön päällimmäinen aiheeseen liittyvä ajatus.
 • Kiinnittäkää huomio myös osallistujien tasavertaisuuteen dialogissa. Esimerkiksi johtajan sana dialogissa ei paina yhtään muita enempää.

Vahvuudet

 • Lisää osallistumisen ja kuulluksi tulemisen kokemusta ja lieventää kärjistynyttä keskustelua
 • Auttaa paremmin hahmottamaan monitahoisia asioita tai ilmiöitä ja niiden vaatimia ratkaisuja
 • Moniäänisyys ja erilaiset näkemykset rikastavat keskustelua
 • Kokemusten ja myös niiden aiheuttamien tunteiden esiintuominen on sallittua ja mahdollistettu

Heikkoudet

 • Jos tällaiseen tapaan keskustella ja olla vuorovaikutuksessa ei ole totuttu, voi alku olla hankalaa
 • Mikäli osallistujat eivät noudata pelisääntöjä tai kykene tasavertaisuuteen keskustelun aikana, voi se olla haaste ja vaatia ohjaustoimia ja totuttelua

Tutustu myös näihin